Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Folkhälsan i Sverige är en del i myndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa. Den utgår från det folkhälsopolitiska ramverket med de åtta målområdena och olika aspekter av hälsa. Sammantaget ska uppföljningen visa utvecklingen mot det övergripande folkhälsopolitiska målet.

Utvalt innehåll

Ökar eller minskar ojämlikhet i hälsa?

Denna rapport är ett första steg i att ta fram ett underlag för att på ett mer ingående sätt följa om utvecklingen av ojämlikhet i hälsa går i riktning mot det övergripande folkhälsopolitiska målet.

Att mäta ojämlikhet i hälsa i praktiken

I denna rapport redovisas hur du kan genomföra, illustrera och förstå analyser av ojämlikhet i förutsättningar för hälsa, och i hälsa, utifrån det folkhälsopolitiska ramverket.

Utbildning och inkomst som mått på socioekonomi

I faktabladet redogörs hur utbildning och inkomst kan användas för att mäta socioekonomi. Vi beskriver skillnader som finns mellan måtten och vilka för- och nackdelar de har.

Årsrapport 2023

En sammanfattning av utvecklingen av folkhälsan och förutsättningar för hälsa utifrån det folkhälsopolitiska ramverkets övergripande mål och åtta målområden med särskild fokus på jämlik hälsa.

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer