För första gången är folkhälsopolitiken med bland de prioriterade områden som ingår en handlingsplan för funktionshinderspolitiken. Den tidigare handlingsplanen, som gällt under tiden år 2000–2010 har följts upp med en ”strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken” och gäller åren 2011–2016. Regeringen avser att under de här fem åren följa ett antal prioriterade områden där folkhälsa är ett av dem. Inom varje område har ansvariga myndigheter fått i uppdrag att ta fram konkreta och uppföljningsbara delmål inom sitt område.

Regeringsuppdrag – en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken (PDF, 972 kB)

Slutrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016" (PDF, 1,7 MB)

Folkhälsomyndigheten ska under perioden löpande följa ett antal av hälsans bestämningsfaktorer med avseende på personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen ska omfatta:

  • självskattad hälsa, socialt deltagande och ekonomiska villkor hos personer med funktionsnedsättning
  • hälsan hos föräldrar med funktionsnedsättning och föräldrar till barn med funktionsnedsättning
  • tillgång till arbete, oror för att förlora arbetet, stillasittande fritid, övervikt och rökning.

Dessutom ska uppföljningen omfatta hälsofrämjande och förebyggande insatser som görs nationellt, regionalt och lokalt. Här avses hur folkhälsoaspekter inkluderar personer med funktionsnedsättning i kommuners styrdokument samt i hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Delrapportering av regeringsuppdraget

Folkhälsomyndigheten ska redovisa sitt arbete med delmålen årligen, senast
den 15 mars.

2015

Redovisning 2015 av regeringsuppdraget inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken" (PDF, 1,1 MB)

2014

Redovisning 2014 av regeringsuppdraget inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken" (PDF, 1,7 MB)

2013

Redovisning 2013 av regeringsuppdraget inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken" (PDF, 4,7 MB)

2012

Redovisning 2012 av regeringsuppdraget inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken" (PDF, 645 kB)

Mer information

För dig som vill läsa mer om grunderna för folkhälso- och handikappolitiken:
Grunderna för folkhälso- och handikappolitiken (PDF, 349 kB)