Hälsa hos personer med funktionsnedsättning

Lyssna

Vi behöver arbeta aktivt för att skapa jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Det är nödvändigt för att nå målet om en god och jämlik hälsa i befolkningen.

På gruppnivå rapporterar personer med funktionsnedsättning sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med den övriga befolkningen. Som i den övriga befolkningen så varierar hälsan mellan olika personer med funktionsnedsättning.

Livsvillkor

Uppföljning från bland annat vår nationella folkhälsoenkät visar att personer med funktionsnedsättning förvärvsarbetar i betydligt lägre utsträckning och de som arbetar är mer oroliga för att förlora arbetet än befolkningen i övrigt. En lägre andel kvinnor med funktionsnedsättning arbetar jämfört med män med funktionsnedsättning, medan motsvarande könsskillnad inte alls är lika stor i den övriga befolkningen.

Det är också vanligare att sakna pengar för en oväntad utgift bland dem som har en funktionsnedsättning jämfört med övriga. Och det är en större andel som lever med risk för att hamna i ekonomisk kris. Fler kvinnor med funktionsnedsättning än män lever under sådana förhållanden. Skillnaden i inkomst är större mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning än mellan kvinnor och män i den övriga befolkningen.

Levnadsvanor

Även levnadsvanorna skiljer sig åt mellan personer med funktionsnedsättning och den övriga befolkningen. Stillasittande fritid, daglig rökning och låg konsumtion av frukt och grönt är vanligare bland personer med funktionsnedsättning än i den övriga befolkningen. Det är betydligt vanligare bland personer med funktionsnedsättning att önska stöd med att ändra dessa levnadsvanor jämfört med i den övriga befolkningen.

Hälsa

Fler personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som dålig jämfört med den övriga befolkningen. Det finns också skillnader mellan könen. Det är en lägre andel kvinnor med funktionsnedsättning som skattar sin hälsa som bra i jämförelse med män med funktionsnedsättning. Även tandhälsan skattas sämre bland personer med funktionsnedsättning. Dessutom är det betydligt vanligare att rapportera svår huvudvärk, värk i skuldror, nacke, axlar, rygg och höft samt ischias. Personer med funktionsnedsättning uppger också att de i betydligt högre utsträckning är trötta, har sömnbesvär, känner stress och har ängslan, oro och ångest jämfört med befolkningen i övrigt.

Publikationer