Hälsa hos personer med funktionsnedsättning

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har uppdrag i den funktionshinderspolitiska strategin 2021-2031. Personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med övrig befolkning.

Vårt uppdrag

Det folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I myndighetens instruktion står att vi ska analysera utvecklingen av hälsan och faktorer som påverkar hälsan och hur det ser ut utifrån funktionsnedsättning och övriga diskrimineringsgrunder som exempelvis kön och sexuell läggning.

Folkhälsomyndigheten är en av 28 statliga myndigheter som har fått ett särskilt uppdrag i Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021-2031. Syftet med strategin är att följa upp funktionshinderspolitiken utifrån det nationella målet. Myndigheten rapporterar sitt arbete årligen i samband med årsredovisningen. Arbetet kommer att genomföras i dialog med funktionshindersorganisationer.

Funktionshinderspolitiken och dess nationella mål om att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning relaterar till flera olika politikområden. Mellan dessa politikområden skulle samverkan kunna leda till bättre förutsättningar för en jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning.

I arbetet med det folkhälsopolitiska ramverket är funktionshinderspolitiken identifierat som ett område som har bäring på alla målområden i ramverket.

Folkhälsomyndigheten har också haft uppdrag i tidigare strategi inom funktionshinderspolitiken.

Precis som alla statliga myndigheter ska vi enligt en förordning verka för att myndighetens lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Arbetet med funktionshinderspolitiken och tillgänglighet grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030.

Mer om funktionshinderspolitiken och tidigare uppdrag (där finns även rapporter om hälsa bland personer med funktionsnedsättning):

Om funktionshinderspolitiken

Hälsa bland personer med funktionsnedsättning

Bland personer med funktionsnedsättning finns många olika förutsättningar. Socialstyrelsen beskriver att en funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Det är i miljön och samhället som behöver vara utformat på ett tillgängligt sätt. Det kan exempelvis vara att en film med talad information är textad så att en person som hör dåligt eller inte alls kan ta till sig informationen. Det kan även handla om att skyltar ska vara tydliga och enkla att hitta och förstå för att underlätta för bland annat personer som har svårt att se eller orientera sig. Ytterligare exempel handlar om att med exempelvis rullstol ska kunna ta sig runt på en vårdcentral eller idrottshall.

Uppföljning från bl. a. den nationella folkhälsoenkäten visar att personer med funktionsnedsättning rapporterar sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer utan en funktionsnedsättning. Det gäller på gruppnivå och en enskild person med funktionsnedsättning kan ha allt från dåligt till mycket god hälsa.

Läs mer