Hälsan kan påverkas

Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. En investering i hälsosamt åldrande, där insatserna inriktas på att främja och bevara hälsan, ökar tillgången på arbetskraft och minskar risken för att människor pensioneras i förtid.

Diskussionen i samhället om äldre och åldrandet skulle i högre grad kunna betona möjligheter och resurser istället för att fokusera på funktionsnedsättningar och kostnader. Det finns många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten.

Vad gör vi för att främja ett hälsosamt åldrande?

Vi vill öka medvetenheten om att äldre människors deltagande och engagemang är en samhällsinvestering och en tillgång för den enskilda människan. Vi vill också öka kunskapen om tillgängliga aktiviteter och åtgärder som främjar ett hälsosamt åldrande. Detta gör vi bland annat genom att följa upp och analysera hälsoutvecklingen bland äldre, fungera som nationell kunskapsmyndighet för folkhälsoinsatser för äldres hälsa och genom särskilda regeringsuppdrag.

I vår roll ligger också att stötta landsting, regioner, kommuner och andra aktörer som arbetar med insatser för ett hälsosamt åldrande.

Med tredje åldern i fokus

Vår primära målgrupp inom området är personer i den s.k. tredje åldern. Tredje åldern beskrivs som den för många långa och relativt friska tiden som ålderspensionär. Det vill säga innan man blivit beroende av andras hjälp för sitt dagliga liv.

Hälsosamt åldrande: Vår definition

En process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder.

Källa: Äldres hälsa – en utmaning för Europa (kortversion). Statens folkhälsoinstitut, 2007.