Vårt uppdrag inom funktionshinderspolitiken

Lyssna

Funktionshinderspolitikens nationella mål är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Folkhälsopolitikens mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Funktionshinderspolitiken har bäring på samtliga åtta målområden i det folkhälsopolitiska ramverket. Folkhälsomyndigheten är en av de myndigheter som har i uppdrag att genomföra den funktionshinderspolitiska strategin, som regeringen beslutade 2021.

Funktionshinderspolitikens mål

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

För att nå målet ska arbetet med att genomföra den funktionshinderspolitiska strategin inriktas mot följande fyra områden:

  • Universell utformning
  • Identifiera och åtgärda hinder i tillgängligheten
  • Individuella stöd och insatser
  • Åtgärda och motverka diskriminering

Myndigheternas ansvar i funktionshinderspolitiken

I arbetet med funktionshinderspolitiken finns även Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken. Den säger att statliga myndigheter ska verka för att myndighetens lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken

Folkbildningsrådet och 29 statliga myndigheter har i uppdrag att arbeta med den funktionshinderspolitiska strategin. Strategin lägger tyngdpunkten på att följa upp det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Med strategin vill regeringen tydliggöra betydelsen av att varje sektor i samhället tar ansvar för sin del i att genomföra funktionshinderspolitiken. Därför ska myndigheterna följa upp utvecklingen tydligare inom sina respektive verksamhetsområden.

Strategin har ett antal prioriterade samhällsområden. Folkhälsomyndigheten ingår i samhällsområdet ”Hälsa, folkhälsa och social välfärd” tillsammans med Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen.

Myndigheterna ska rapportera sitt arbete årligen i samband med årsredovisningen. Alla ska lämna en redogörelse utifrån de tidigare nämnda fyra områdena för genomförandet av funktionshinderspolitiken. I redovisningen ska myndigheterna också beskriva vilka åtgärder de har vidtagit utifrån att det nationella målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Som ett utgångsläge för vårt fortsatta arbete gjorde vi 2022 en nulägesbeskrivning av arbetet med strategin.

Läs delrapporteringar och slutrapport som finns under Publikationer.

Läs mer

Publikationer