Hälsa hos Hbtqi-personer

Lyssna

Hbtqi-personer är ett samlingsbegrepp som innefattar homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation. Forskning och uppföljning visar att hbtqi-personer på gruppnivå har sämre hälsa jämfört med övrig befolkning.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att följa hälsoutvecklingen och utvecklingen av förutsättningar för hälsa bland hbtqi-personer över tid samt att, genom kunskapsspridning om effektiva metoder och insatser, främja hbtqi-personers lika förutsättningar att uppnå en god hälsa.

Forskning visar att homosexuella, bisexuella, queera och transpersoner har sämre hälsa än övriga befolkningen. Det gäller framför allt psykisk hälsa, i synnerhet för transpersoner och bisexuella kvinnor. Hälsoskillnaderna kan delvis förklaras av att homo- och bisexuella och transpersoner är mer utsatta för diskriminering, trakasserier, våld och hot på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell identitet och könsidentitet.

Nationella strategier och handlingsplaner

Det finns sedan 2021 en nationell handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Den kompletterar den nationella strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck från 2014.

Hbtqi-personer som målgrupp ingår i flera nationella strategier. I den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) nämns till exempel att hbtqi-personer är en grupp vars hälsa och rättigheter behöver stärkas. Hbtqi-personer ingår även i andra nationella strategier, till exempel psykisk hälsa och suicidprevention samt alkohol-, narkotika-, dopings- och tobaksområdet (ANDT).

Begreppet hbtqi

Hbtqi-personer är ett samlingsbegrepp som innefattar homo- och bisexuella personer, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation. Personer med intersexvariationer ingår i vårt uppdrag sedan januari 2021, genom regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Det innebär att vi använder hbtqi som samlingsbegrepp samt, där det är möjligt, beaktar personer med intersexvariationer. Ibland sammanfaller behoven för målgruppen och åtgärderna kan samordnas för hela hbtqi-gruppen. Ibland är det fråga om specifika behov för en av grupperna inom hbtqi-gruppen, eller ett gemensamt behov för ett par av grupperna.

Läs mer