Nationella mål för hållbar livsmedelskonsumtion

Lyssna

Här har vi samlat information om pågående uppdrag som myndigheterna har fått om en förändrad livsmedelskonsumtion i Sverige. Här finns underlag med våra förslag på mål och insatser för en livsmedelskonsumtion som bidrar till hälsan i befolkningen och en god miljö.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket återrapporterat det uppdrag myndigheterna fått av regeringen att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer, samt insatsområden för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar livsmedelskonsumtion.

Nationella mål, indikatorer och uppföljning är nödvändiga för att insatser för hållbar livsmedelskonsumtion ska vara effektiva och långsiktiga. Ohälsosam livsmedelskonsumtion är en av de största riskfaktorerna till ohälsa och död i förtid i Sverige. Men det är möjligt att ändra livsmedelskonsumtionen och förebygga denna ohälsa. De hälsofrämjande och förebyggande insatserna behöver stärkas och samhälleliga insatser som ger alla förutsättningar för en hållbar livsmedelskonsumtion behöver prioriteras för att minska både ojämlikheten i hälsa och påverkan på miljön.

Förslag på nationella mål, delmål och insatsområden

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tagit fram förslag på nationella mål med indikatorer och insatsområden, för att uppnå en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. De mål som myndigheterna föreslår till år 2035 är:

  • Livsmedelskonsumtionen har bidragit till en bättre och mer jämlik hälsa
  • Livsmedelskonsumtionens negativa påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem har minskat och den positiva påverkan på biologisk mångfald och ekosystem har ökat.
    För att uppnå de föreslagna målen behöver livsmedelskonsumtionen förändras.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har listat sex delmål med de viktigaste förändringarna på befolkningsnivå som behöver ske fram till år 2035:

  • Konsumtionen av baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär har ökat med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
  • Konsumtionen av fullkorn har ökat med 100 procent år 2035 jämfört med år 2010.
  • Konsumtionen av fisk och skaldjur har ökat med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2019.
  • Konsumtionen av energitäta och/eller näringsfattiga livsmedel har minskat med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
  • Konsumtionen av kött har minskat med 30 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
  • Konsumtionen av salt har minskat med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2018.

Mål och delmål ska vägleda myndigheters, regioners och kommuners folkhälso- och hållbarhetsarbete, men även näringslivet och civilsamhället.

Insatsområden – visar vad aktörer kan göra

För att uppnå mål och delmål pekar myndigheterna ut fem insatsområden med exempel på vad aktörer kan göra. De handlar om en marknad och en offentlig sektor som främjar en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion, kompetens- och kunskapsutveckling samt utvecklade samarbeten mellan offentliga och kommersiella aktörer. Ett antal indikatorer för att kontinuerligt kunna följa utvecklingen föreslås också.

Uppdraget har genomförts i brett samråd och i dialog med andra myndigheter, livsmedelsbranschen, civilsamhället, kommuner, regioner och andra aktörer.

Fortsatt arbete med fokus på barn och unga

Regeringen har även gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ett uppdrag att förbättra barns och ungas livsmedelskonsumtion med särskilt fokus på socioekonomiska skillnader. Uppdraget slutredovisas 31 januari 2025.

Vad gör vi nu?

Aktörer från civilsamhället, offentliga sektorn och livsmedelsbranschen kommer att bjudas in till dialogmöten för att ge sin syn på problem kring varför barn och ungas livsmedelskonsumtion inte är hållbar och hälsosam idag. Arbete pågår med att kartlägga, sammanställa och ta fram olika typer av kunskapsunderlag om barns och ungas livsmedelskonsumtion och matrelaterade hälsa.

Fortsatt redovisning av uppdraget

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska redovisa uppradget att förbättra barns och ungas livsmedelskonsumtion med särskilt fokus på socioekonomiska skillnader till regeringen 31 januari 2025.

Slutredovisning och delredovisning

Den 6 februari 2024 lämnade Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket slutredovisning av uppdraget att ta fram förslag på nationella mål, indikatorer samt relevanta insatsområden för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Redovisningen fungerar också som en delredovisning av uppdraget att förbättra barns och ungas livsmedelskonsumtion med särskilt fokus på socioekonomiska skillnader.

Delredovisning 2

Den 31 januari 2023 lämnade Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket den andra delredovisningen, som innehåller en beskrivning av genomförandet av uppdragen samt preliminära resultat. Publikationen innehåller även en uppdaterad plan för det återstående arbetet.

Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion – Delredovisning av regeringsuppdrag S2021/03523 (delvis) och S2022/02969 (delvis) (livsmedelsverket.se)

Delredovisning 1

Den 30 september 2021 lämnade Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket den första delredovisningen, som innehåller en plan för genomförandet av uppdraget.

Relaterad publikation