Användning av bekämpningsmedel får inte innebära någon hälsorisk för människor eller oönskad skada på djur eller miljö. Varje företag ansvarar för att personalen har tillräcklig kunskap om hur användning av bekämpningsmedel görs på ett säkert sätt. Privatpersoner ska också se till att ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta säkert. För att använda vissa bekämpningsmedel krävs det tillstånd med utbildningskrav.

Alla medel som används i bekämpande syfte, bekämpningsmedel, ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Varje bekämpningsmedel har på etiketten en svart text på gul botten som anger att det är ett bekämpningsmedel, vilken klass det tillhör med i förekommande fall en tilläggsbeteckning och registreringsnummer. Bekämpningsmedel delas in i tre klasser som anger vem som har behörighet att använda dem:

  • Klass 1 – endast för yrkesmässigt bruk och tillstånd krävs
  • Klass 2 – endast för yrkesmässigt bruk
  • Klass 3 – får användas av var och en

Enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, 2 kap. 11 och 20 §§ och 3 kap. 13 och 16 §§, har Folkhälsomyndigheten ansvar att genomföra utbildning och utfärda tillstånd för vissa bekämpningsmedel tillhörande klass 1. En tilläggsbeteckning till klass 1 och i vissa fall för klass 2 anger vilken myndighet som har ansvar för tillståndsgivning och utbildningar. Har bekämpningsmedlet ingen tilläggsbeteckning utöver klassbeteckning innebär det att användartillstånd inte krävs för det medlet. Tilläggsbeteckningarna är:

  • So eller SoX - Folkhälsomyndigheten
  • L - Jordbruksverket
  • AV - Arbetsmiljöverket

Folkhälsomyndigheten anordnar utbildningar och utfärdar tillstånd för att få använda bekämpningsmedel klass 1 So och klass 1 SoX mot skadedjur.