Du behöver ansöka om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

Användning av bekämpningsmedel får inte innebära någon hälsorisk för människor eller oönskad skada på djur eller miljö. Varje företag ansvarar för att personalen har tillräcklig kunskap om hur användning av bekämpningsmedel görs på ett säkert sätt. Privatpersoner ska också se till att ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta säkert. För att använda vissa bekämpningsmedel krävs det tillstånd med utbildningskrav.

Alla medel som används i bekämpande syfte ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Varje bekämpningsmedel har på etiketten en svart text på gul botten som anger att det är ett bekämpningsmedel, vilken klass det tillhör med i förekommande fall en tilläggsbeteckning som anger vilken myndighet som har ansvaret och registreringsnummer. Bekämpningsmedel delas in i tre klasser som anger vem som har behörighet att använda dem:

 • Klass 1 – endast för yrkesmässigt bruk och tillstånd krävs
 • Klass 2 – endast för yrkesmässigt bruk
 • Klass 3 – får användas av var och en

Myndigheters olika ansvar för att pröva frågor om användningstillstånd av bekämpningsmedel

BIOCIDER KLASS 1

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att pröva frågor om användningstillstånd i bostäder och lokaler för allmänna ändamål

Arbetsmiljöverket ansvarar för annan användning.

VÄXTSKYDDSMEDEL KLASS 1 och 2

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att erbjuda utbildning, utfärda utbildningsbevis och pröva frågor om användningstillstånd för användning i och omkring lagerlokaler eller andra lagringsutrymmen

Statens jordbruksverk ansvarar för användning

 • inom jordbruk, skogsbruk, parkskötsel eller trädgårdsskötsel,
 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden och banvallar,
 • på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Arbetsmiljöverket ansvarar för annan användning.

(Källa: Bekämpningsmedelsförordningen, 2014:425)