För dig som har kvalifikationer från ett annat medlemsland i EU eller EES

Lyssna

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel klass 1 och 2 samt biocidprodukter klass 1 inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområden är reglerade yrken. Det innebär att det är svensk lagstiftning som reglerar vad som krävs vid sådan användning.

Har du utbildning eller erfarenhet av sådan användning av bekämpningsmedel från ditt hemland kan du även arbeta med det i Sverige. Beroende på om du ska etablera dig i Sverige eller endast arbeta här tillfälligt så ställs det olika krav på dig.

Tillfällig yrkesutövning

För att tillfälligt använda växtskyddsmedel i klass 1 och 2 samt biocidprodukter i klass 1 inom Folkhälsomyndighetens användningsområden krävs det att du är etablerad i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz där yrket också är reglerat. Folkhälsomyndigheten ansvarar för yrkesmässig användning av följande bekämpningsmedel och användningsområden:

 • växtskyddsmedel i och omkring lagerlokaler och andra lagringsutrymmen, och
 • biocidprodukter i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Om yrket inte är reglerat i ditt hemland, är kravet i stället att du ska ha spridit växtskyddsmedel eller biocidprodukter i minst ett år i en eller flera andra EES-länder eller Schweiz under de senaste tio åren.

Uppfyller du kraven ovan och du endast arbetar här under kortare perioder behöver du inget tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Det innebär att du inte behöver skicka in någon ansökan. Vid tillfällig yrkesutövning ska du använda den yrkestitel som du använder i ditt hemland även i Sverige. Titeln ska vara skriven på ditt hemlands språk.

Etablering i Sverige

Flyttar du hit eller planerar du att arbeta här under en längre tid så ses det som att du etablerar din verksamhet i Sverige. För att etablera dig som användare av växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter i Sverige krävs det ett erkännande av din yrkeskvalifikation. Det är Folkhälsomyndigheten som är ansvarig för att godkänna detta och för att ge tillstånd till yrkesmässig användning när det gäller följande bekämpningsmedel och användningsområden:

 • växtskyddsmedel i och omkring lagerlokaler och andra lagringsutrymmen, och
 • biocidprodukter i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Information om hur du ansöker

Om du vill ansöka om att få dina yrkeskvalifikationer för användning av växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter godkända i Sverige ska du skicka ett mejl till Folkhälsomyndigheten där du anger följande information:

 • Förnamn och efternamn
 • Adress
 • Telefon
 • E-post
 • Födelsedatum ÅÅÅÅ-MM-DD
 • Eventuell adress i Sverige
 • Land där du utbildat dig eller fått yrkeserfarenhet
 • Uppskatta hur länge du kommer att vara verksam i Sverige
 • Övrig information, till exempel arbetsuppgifter du kommer att ha i Sverige

Bifoga kompetensbevis från din utbildning eller intyg på att du har yrkeserfarenhet av användning av växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter.

Bifoga även kopia av pass eller annat dokument som styrker din ålder.

När du skickat din ansökan till oss får du mejl som bekräftar att vi mottagit din ansökan. Folkhälsomyndigheten kan komma att be dig komplettera din ansökan.

Stöd och vägledning från andra myndigheter

Universitets- och högskolerådet är ansvarig nationellt rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet och kan hjälpa dig som vill arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige.

Att arbeta inom ett reglerat yrke inom EU/EES (uhr.se)

Jordbruksverket har motsvarande ansvar som Folkhälsomyndigheten men när det gäller användning av växtskyddsmedel inom:

 • jordbruk, skogsbruk, parkskötsel eller trädgårdsskötsel,
 • på tomtmark för bostadshus,
 • på skolgårdar och gårdar till förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden och banvallar,
 • på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Krav på godkänd utbildning och utrustning (jordbruksverket.se)

Arbetsmiljöverket har motsvarande ansvar men inom de områden som inte täcks upp av Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten.

Tillstånd att använda biocider klass 1 So – råttgift, med mera (av.se)

Krav på användningstillstånd

I Sverige finns ingen allmän yrkeslegitimation för arbete med bekämpningsmedel. Tillstånd krävs för att använda bekämpningsmedel som har klassificerats som:

 • Bekämpningsmedel klass 1 So
 • Bekämpningsmedel klass 1 SoX,
 • Bekämpningsmedel klass 1 L
 • Bekämpningsmedel klass 2 L
 • Bekämpningsmedel klass 1 AV

Bokstavsbeteckningen anger vilken myndighet som har ansvar för att handlägga ansökan om tillstånd och erbjuda utbildningar:

 • So eller SoX – Folkhälsomyndigheten
 • L – Jordbruksverket
 • AV – Arbetsmiljöverket

Krav på utbildning och kompetens

För att få användningstillstånd krävs utbildning och viss erfarenhet.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för utbildning samt handläggning av ansökan om användningstillstånd för växtskyddsmedel klass 1 och 2 och biocidprodukter klass 1. För att få tillstånd krävs:

 • Genomgången utbildning anordnad av Folkhälsomyndigheten och godkänt kunskapsprov,
 • praktisk erfarenhet av arbete med bekämpningsmedel.

För bekämpningsmedel som tillhör klass 3 krävs det inget användningstillstånd.