Tillsyn av bekämpningsmedel

Lyssna

Användning av vissa bekämpningsmedel kräver tillstånd. Ansvaret för tillsyn ligger hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn av miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap. miljöbalken. Som en del av det ingår tillsyn av hantering av kemiska produkter, däribland användning av bekämpningsmedel. Ett exempel är spridning av bekämpningsmedel i och omkring bostadshus eller lokaler. Utöver användning ingår i begreppet hantering även att en produkt tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, omhändertas, destrueras, konverteras, säljs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande.

Både länsstyrelsen och kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för tillsyn över användningen av kemikalier hos miljöfarliga verksamheter. I normalfallet har kommunerna tillsyn över så kallade U- och C-verksamheter medan länsstyrelserna har ansvaret för A- och B-verksamheter. Länsstyrelsen kan dock överlåta ansvaret för tillsyn till kommunen när det gäller A- och B-verksamheter. När det gäller försäljning av kemiska produkter så har miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel, förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer. Vägledning om detta finns hos Kemikalieinspektionen:

Bekämpningsmedel (kemi.se)

Om företaget däremot är en primärleverantör ligger tillsynsansvaret hos Kemikalieinspektionen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsansvar regleras i 2 kap. 31 § punkt 5 samt 32 § punkt 2 b miljötillsynsförordningen (2011:13). Användning av bekämpningsmedel regleras bland annat av bestämmelser i 14 kap. miljöbalken och förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Användningstillstånd krävs för vissa bekämpningsmedel

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att utfärda tillstånd för användning av växtskyddsmedel i och omkring lagerlokaler eller andra lagringsutrymmen samt användning av biocidprodukter mot ohyra och skadedjur i bostäder och lokaler för allmänna ändamål, se 2 kap. 20 § punkt 2 och 3 kap. 16 § punkt 1 förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Myndigheten ansvarar även för tillsynsvägledning avseende bekämpningsmedel i den utsträckning frågorna omfattas av de användartillstånd som myndigheten beslutat om, se 3 kap. 4 a § miljötillsynsförordningen (2011:13).

För mer information om användartillstånd, se Folkhälsomyndighetens sidor om Tillstånd för användning av bekämpningsmedel

Tillsyn av bekämpningsmedel och användningstillstånd

Exempel på tillsyn som kan utövas är kontroll av att användningen av kemikalier begränsas till de områden som anges i produktens säkerhetdatablad och att de risker som beskrivits för ingående kemikalier hanteras på ett riktigt sätt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska även kontrollera att förbjudna ämnen inte används och att verksamheten har en fungerande egenkontroll och arbetar för att ersätta farliga kemikalier.

En annan del i tillsynen är kontroll av användartillstånd. Ansvarig verksamhetsutövare ska kunna visa att de personer som använder bekämpningsmedel har giltiga användningstillstånd. Tillståndet ska finnas tillgängligt i fysisk eller digital form och ska kunna visas upp vid tillsyn. Tillsynsmyndigheten kan fatta beslut om miljösanktionsavgifter i de fall användaren inte har ett erforderligt användartillstånd, se 8 kap. 6-8 §§ förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.