Bekämpningsmedel inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde betecknas av Kemikalieinspektionen som klass 1 So. Dessa medel får endast hanteras av personer med ett giltigt tillstånd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, dvs. i bostäder och lokaler för allmänna ändamål, har tillräcklig kunskap för att hantera dessa produkter på ett säkert sätt. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten.

När du anmäler dig till en prövning innebär det att du ansöker om att få tillstånd för yrkesmässig användning av biocidprodukter klass 1 So. Följande krävs för att ansökan om användningstillstånd ska beviljas:

 • Ett godkänt resultat på kunskapsprovet,
 • Personbevis
 • Intyg om praktisk erfarenhet.

Om handlingar inte har inkommit till Folkhälsomyndigheten senast två veckor efter prövningstillfället kan Folkhälsomyndigheten komma att avslå din ansökan om tillstånd.

För dig som vill ansöka om ett tillstånd

Vi anordnar ett digitalt prövningstillfälle 10 november 2021.
OBS! Prövningstillfället i november är fullbokat. Anmälan är stängd.

Nästa prövning planeras i februari 2022, mer information kommer i december.

Studiematerial

Den som anmäler sig till ett prövningstillfälle kommer att få studiematerial skickat till sig för inläsning på egen hand. Kunskapsprovet genomförs digitalt på distans med egen dator.

Prövningen omfattar bland annat:

 • Tillämplig lagstiftning om bekämpningsmedel, miljö- och hälsoskydd och arbetsmiljö
 • Kännedom om biocidprodukter och appliceringstekniker
 • Faror och risker som är förknippade med biocidprodukter och deras användning och hur dessa kan identifieras och kontrolleras
 • Skyddsåtgärder och skyddsutrustning
 • Skadedjurs biologi och beteende samt den inverkan medlen har på de skadedjur som ska bekämpas
 • Symtom och åtgärder vid förgiftning

Kostnad för prövning

5 500 kr exklusive moms, vilket inkluderar studiematerial.
Vid behov av omprov är kostnaden 2 900 kr exklusive moms.

Krav på praktisk erfarenhet och personbevis

För att få tillstånd krävs ett personbevis och att en sakkunnig person intygar praktisk erfarenhet av skadedjursbekämpning. Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis måste skickas in till Folkhälsomyndigheten, för mer information se rutan Personbevis och intyg krävs.

Om handlingar inte har inkommit senast två veckor efter prövningstillfället kan Folkhälsomyndigheten komma att avslå din ansökan om tillstånd trots godkänt kunskapsprov.

Tillståndet är personligt och giltigt i fem år

Tillståndet är personligt och gäller i fem år. För att Folkhälsomyndigheten ska anse att sökanden har tillräcklig kunskap, måste sökanden ha uppnått minst 60 procent rätt på kunskapsprovet. Tillståndet ger inte ett generellt användningstillstånd. Tillståndet ger endast rätt att få använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarområde (klass 1 So).

Användning av bekämpningsmedel klass 1 So

Hur och var ett bekämpningsmedel klass 1 So eller bekämpningsmedel klass 2 får användas bestäms av:

 • Det användningsområde medlet är godkänt för
 • Regionala eller lokala bestämmelser
 • Om behandlingen kan ske utan oönskad skada på miljön
 • Risk för människors hälsa

För andra klass 1 eller 2-medel med tilläggsbeteckning SoX, L eller AV krävs separata tillstånd.

Det är upp till varje företag och skadedjurstekniker att kontrollera att bekämpningsmedlet används på ett godkänt sätt.