Ett SoX-tillstånd inkluderar inte klass 1 So

Klass 1 So-tillstånd och klass 1 Sox-tillstånd är två olika användningstillstånd. Det innebär till exempel att om du beviljas ett SoX-tillstånd efter genomgången utbildning får du inte per automatik ett klass 1 So-tillstånd. Om du vill ansöka om ett klass 1 So-tillstånd behöver du alltså anmäla dig till prövningen för 1 So. Fram till 2018 inkluderades klass 1 So-tillstånd i SoX-tillstånden. Anledningen till förändringen är att SoX-utbildningen de senaste åren har utvecklats mot att mer renodlat handla om SoX-ämnen och ger därför inte som tidigare uppdatering av de kunskaper man får genom 1 So utbildningen.

Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, dvs. i bostäder och lokaler för allmänna ändamål, har tillräcklig kunskap för att hantera dessa produkter på ett säkert sätt. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten.

När du anmäler dig till en prövning innebär det att du ansöker om att få tillstånd för yrkesmässig användning av biocidprodukter klass 1 So. Följande krävs för att ansökan om användningstillstånd ska beviljas:

 • Ett godkänt resultat på kunskapsprovet,
 • Personbevis
 • Intyg om praktisk erfarenhet.

Om handlingar inte har inkommit till Folkhälsomyndigheten senast två veckor efter prövningstillfället kan Folkhälsomyndigheten komma att avslå din ansökan om tillstånd.

För dig som vill ansöka om ett tillstånd

Senare i höst kommer vi att lansera en e-utbildning. Där kommer du, i din egen takt, att kunna gå igenom ett antal utbildningsmoduler som förberedelse inför prövningen. Allt studiematerial kommer då att finnas i e-utbildningarna. Utbildning och prövning genomförs digitalt på distans med egen dator.

Prövningen omfattar bland annat:

 • Tillämplig lagstiftning om bekämpningsmedel, miljö- och hälsoskydd och arbetsmiljö
 • Kännedom om biocidprodukter och appliceringstekniker
 • Faror och risker som är förknippade med biocidprodukter och deras användning och hur dessa kan identifieras och kontrolleras
 • Skyddsåtgärder och skyddsutrustning
 • Skadedjurs biologi och beteende samt den inverkan medlen har på de skadedjur som ska bekämpas
 • Symtom och åtgärder vid förgiftning

Kostnad för prövning

5 500 kr exklusive moms, vilket inkluderar studiematerial.

Vid behov av omprov är kostnaden 2 900 kr exklusive moms.

Krav på praktisk erfarenhet och personbevis

För att få tillstånd krävs ett personbevis och att en sakkunnig person intygar praktisk erfarenhet av skadedjursbekämpning. Intyget ska beskriva vad det praktiska bekämpningsarbetet bestått av och vara undertecknat av exempelvis arbetsgivare.

Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis måste skickas in till Folkhälsomyndigheten så snart som möjligt efter anmälan, för mer information se rutan Personbevis och intyg krävs. Om handlingar inte har inkommit senast två veckor efter prövningstillfället kan Folkhälsomyndigheten komma att avslå din ansökan om tillstånd trots godkänt kunskapsprov.

Tillståndet är personligt och giltigt i fem år

Tillståndet är personligt och gäller i fem år. För att Folkhälsomyndigheten ska anse att sökanden har tillräcklig kunskap, måste sökanden ha uppnått minst 60 procent rätt på kunskapsprovet. Tillståndet ger inte ett generellt användningstillstånd. Tillståndet ger endast rätt att få använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarområde (klass 1 So).

Användning av bekämpningsmedel klass 1 So

Hur och var ett bekämpningsmedel klass 1 So eller bekämpningsmedel klass 2 får användas bestäms av:

 • Det användningsområde medlet är godkänt för
 • Regionala eller lokala bestämmelser
 • Om behandlingen kan ske utan oönskad skada på miljön
 • Risk för människors hälsa

För andra klass 1 eller 2-medel med tilläggsbeteckning SoX, L eller AV krävs separata tillstånd.

Det är upp till varje företag och skadedjurstekniker att kontrollera att bekämpningsmedlet används på ett godkänt sätt.

Tillfällig förlängning

Du som tillfälligt behöver förlänga ditt tillstånd fram till kommande prövning kan ansöka om tillfällig förlängning.

Ansökan om tillfällig förlängning klass 1 So och 1 SoX