En yngre man och en äldre.

Statistisk om suicid

Varje år dör omkring 1 200 personer av suicid i Sverige. Ytterligare omkring 300 fall brukar registreras som misstänkta suicid, men där avsikten inte har kunnat styrkas. Av samtliga fall är omkring 70 procent män och det högsta suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) finns bland män över 85 år.

Statistik om suicid.

Nationell samordning

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna det nationella arbetet inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vårt mål med samordningen är att bygga upp långsiktiga strukturer för samverkan som kan bidra till ett mer effektivt förebyggande arbete.

Läs mer om vårt arbete och vad vi gör.

Förebyggande arbete

Suicid är ett folkhälsoproblem som går att förebygga. Suicidförebyggande arbete handlar om att genom olika insatser minska risken att människor tar sitt liv. Det suicidförebyggande arbetet behöver finnas på olika nivåer och arenor, och kombinera insatser till individer och hela befolkningen.

Suicidförebyggande arbete.

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Riksdagen beslutade 2008 om ett nationellt handlingsprogram för arbetet med att minska självmord. Programmet består av nio åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individ- som befolkningsnivå.

Nationellt handlingsprogram

Läs mer