Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter överlämnat ett förslag för en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention till regeringen. Här kan du läsa mer om vad förslaget innebär och hur arbetet har gått till.

Arbetet med en ny nationell strategi

Sedan sommaren 2020 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen och 24 andra myndigheter, arbetat med att ta fram ett underlag till en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

Myndigheter som har ingått i uppdraget (genväg till innehåll på sidan)

Utöver myndigheterna har många andra aktörer varit involverade i arbetet, såsom representanter från kommuner, regioner, organisationer och föreningar från civilsamhället Förslaget slutrapporterades den 1 september.

Det handlar om livet

Förslaget till den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention heter ”Det handlar om livet”. Syftet är att stärka arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen, förebygga psykisk ohälsa och suicid och förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa. Strategin fokuserar både på nuvarande och kommande generationers psykiska hälsa och belyser behovet av att skapa socialt hållbara samhällsstrukturer.

Ett samlat ramverk

Den nationella strategin ska löpa över 10 år med en vision och en målstruktur bestående av fyra övergripande mål och sju delmål.

Strategins vision är ”ett samhälle som främjar en god och jämlik psykisk hälsa i hela befolkningen och där ingen bör hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid”.

Strategin innehåller fyra mål:

 • En förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen
 • Färre liv förlorade i suicid
 • Minskad ojämlikhet i psykisk hälsa
 • Minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.

Delmål och insatsområden

Strategin har sju delmål som tillsammans och enskilt bidrar till de övergripande målen och de förändringar som behövs för att åstadkomma detta.

 1. Psykisk hälsa ses som en resurs för individen och samhället
 2. Ökade investeringar i barn och unga för en god psykisk hälsa genom hela livet
 3. Ett inkluderande och hållbart arbetsliv som främjar psykisk hälsa
 4. Ett inkluderande samhälle med delaktiga invånare
 5. Vård och omsorg som möter individens behov
 6. Stärkt suicidpreventivt arbete
 7. Stärkt kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Inom varje delmål finns insatsområden med prioriteringar som olika offentliga aktörer på nationell, regional och kommunal nivå samt aktörer från privat sektor och civilsamhället kan arbeta utifrån.

Mer om insatsområdena och strategin som helhet finns i rapporten ”Underlag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention”.

Generaldirektörerna för Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten introducerar den nationella strategin

Mediespelare från Mediaflow: Karin TW och Olivia W introducerar nationella strategin

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, och Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, introducerar den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention.

Vad händer nu?

Förutsatt att strategin beslutas blir nästa steg att ta fram en plan med konkreta insatser som myndigheterna ska genomföra under de kommande tre åren, både enskilt och tillsammans. Detta arbete hålls samman av den föreslagna samordningsfunktionen och omfattar också dialog med olika aktörer.

Under arbetet med uppdraget har myndigheterna börjat inventera vad som skulle kunna ingå i en sådan plan. Utifrån den kommande planen finns också grund för uppföljning av arbetet. Lägesrapporter och fördjupade analyser kommer att tas fram så att aktörer inom området kan få återkoppling om strategins genomförande och resultat samtidigt som regeringen får återredovisning och uppdatering. Även arbetet med att upprätta det föreslagna uppföljningssystemet kommer att påbörjas.

Läs mer

Myndigheter som har ingått i arbetet

Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap , Myndigheten för delaktighet (MFD), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Sametinget, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Statens institutionsstyrelse (SIS), Statens medieråd, Statens skolverk, Trafikverket, Vetenskapsrådet, Vinnova.