Arbetet med en ny nationell strategi

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår totalt 26 myndigheter och flera andra aktörer i uppdraget. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast 1 september 2023, genom ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning.

Myndigheter som ingår i uppdraget (genväg till innehåll på sidan)

Var är vi nu?

Arbetet med att ta fram underlaget inför den kommande nationella strategin sker i samarbete med flera andra aktörer i olika steg. Delar av arbetet bedriver vi i dialog med dessa aktörer.

Vi har tillsammans med myndigheterna som ingår i arbetet tagit fram ett förslag på struktur med vision och mål för strategin. Alla 26 myndigheter har träffats vid tre internat under våren och hösten för arbetet med strategin. Det intensiva arbetet går nu in i nästa steg, där vi ser behov av arbeta vidare med texten i mindre arbetsgrupper. Vidare kommer vi att påbörja den breda förankringsprocessen i början av nästa år.

Vad har vi gjort hittills?

Illustration som visar en figur som är omgiven av symboler

Individuella analyser av myndigheter, organisationer och föreningar

Den 1 september 2021 lämnade myndigheterna in individuella analyser av läget för psykisk hälsa. Ytterligare ett 50-tal organisationer och föreningar inom området har bidragit med underlag. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har nu sammanställt det gedigna underlaget till en gemensam behovsanalys till den nationella strategin.

Specificerat utvecklingsbehov för psykisk hälsa

Behovsanalysen beskriver utvecklingsbehovet för psykisk hälsa utifrån olika områden och teman. Behovsanalysen används i arbetet med att ta fram strategins innehåll. Behovsanalysen används också som underlag för dialog om fler områden som kan ingå i strategin, eftersom innehållet i analysen inte ger en heltäckande bild av området psykisk hälsa och suicidprevention.

Utvecklingsbehov inom psykisk hälsa och suicidprevention – Sammanställning av analyser från myndigheter och organisationer och föreningar (PDF, 528 kB)

Två kartläggningar om psykisk hälsa och suicidprevention

Som en del i arbetet med att ta fram olika underlag till den kommande strategin har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten låtit ta fram två kartläggningar. Den ena handlar om svenska styrdokument som berör området psykisk hälsa och suicidprevention. Den andra fokuserar på hur andra länder har utformat strategier inom psykisk hälsa och suicidprevention.

EU-samarbete med fokus på nationella strategier

Parallellt med arbetet i regeringsuppdraget är Folkhälsomyndigheten Sveriges representant i ett EU-samarbete inom området psykisk hälsa med fokus på att implementera främjande och förebyggande strategier inom området psykisk hälsa. Myndigheten deltar i den delen av projektet som handlar om suicidprevention. Projektet är en så kallad ”Joint Action” som involverar ett 20-tal länder och löper över tre år. Målet är att varje land i slutet av projekttiden ska ha en ny eller uppdaterad nationell strategi för suicidprevention.

Läs mer om EU-samarbete inom området psykisk hälsa

Läs mer