Psykisk hälsa är ett prioriterat område inom folkhälsopolitiken, både i Sverige och internationellt. Området handlar om att främja psykiskt välbefinnande som är en viktig resurs både för individen och för samhället. Det handlar också om att förebygga psykisk ohälsa och suicid för att minska mänskligt lidande och kostnader för hälso- och sjukvården. Även vård, behandling och stöd utifrån behov är centrala delar av området.

Vad är psykisk hälsa?

Strategin tas fram i bred samverkan

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att lämna ett underlag för en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår ytterligare 25 myndigheter och flera andra aktörer i uppdraget. Detta ger goda möjligheter till en bred förankring i arbetet med strategin.

De 25 myndigheter som samverkar i arbetet är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Kriminalvården
 • Läkemedelsverket
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak)
 • Myndigheten för delaktighet (MFD)
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
 • Polismyndigheten
 • Rättsmedicinalverket
 • Sametinget
 • Socialstyrelsen
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Statens institutionsstyrelse (SIS)
 • Statens medieråd
 • Statens skolverk
 • Trafikverket
 • Vetenskapsrådet
 • Vinnova

Berörda myndigheter fick uppdraget i augusti 2020 inför att den dåvarande nationella strategin för psykisk hälsa skulle löpa ut. Dessutom har det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention inte uppdaterats sedan det antogs av riksdagen 2008. Dessa båda områden ska nu sammanföras på ett tydligare sätt i en gemensam nationell strategi.

Arbetet med att ta fram ett underlag inför en kommande nationell strategi sker i samarbete med flera olika aktörer och i olika steg.

Arbetet steg för steg

Den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention – arbetet steg för steg (PDF, 173 kB)

Redovisning av uppdraget sker i olika steg

 • Myndigheterna ska senast 1 september 2021 redovisa individuella analyser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
 • Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska senast 31 december 2021 redovisa en plan för det fortsatta arbetet med strategin.
 • Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast 1 september 2023, genom ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning.

En ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Läs mer