Datakällor

Uppgifterna om självrapporterade psykiska besvär och psykiskt välbefinnande kommer från Nationella folkhälsoenkäten som genomförs vartannat år. Svarsfrekvensen är 64 procent i åldersgruppen 65–84 år. Statistik för psykiatrisk vård kommer från Socialstyrelsens patientregister. Registret omfattar enbart sjukhusvård och specialiserad öppenvård. Primärvård ingår inte. Statistik om läkemedel kommer från Läkemedelsregistret och omfattar alla förskrivare.

Gott psykiskt välbefinnande vanligt

År 2020 var det 90 procent av kvinnorna och 91 procent av männen i åldern 65–84 år som uppgav ett gott psykiskt välbefinnande. Det var högre än i andra åldersgrupper. Av dessa var det 15 procent av kvinnorna och 17 procent av männen som uppgav ett mycket gott psykiskt välbefinnande 2020.

Många uppger sömnbesvär

Sömnbesvär är det besvär som äldre personer oftast uppger. Bland kvinnorna var det 58 procent som svarade att de hade sömnbesvär 2020 och bland männen var andelen 38 procent. Merparten av dessa angav att besvären var lätta, men 11 procent av kvinnorna och 6 procent av männen uppgav svåra sömnbesvär. Under den senaste 10-årsperioden har andelen som uppger sömnbesvär ökat något bland både kvinnor och män (figur 1).

Figur 1. Andel kvinnor och män 65–84 år som uppger lätta eller svåra sömnbesvär 2010–2020. Källa: Nationella folkhälsoenkäten.

I åldersgruppen 65–84 år var det 39 procent av kvinnorna och 27 procent av männen som svarade att de hade besvär av ängslan, oro eller ångest. Av dessa var det 3 procent av kvinnorna och 2 procent av männen svarade att besvären var svåra, resten uppgav lätta besvär. Andelen i den äldre åldersgruppen som svarar att de har besvär av ängslan, oro eller ångest har varit ungefär den samma under perioden 2010–2020.

Bara 5 procent av de äldre uppger att de känner sig stressade och nästan inga i denna åldersgrupp svarar att de känner sig mycket stressade. Detta beror sannolikt på att få äldre är kvar i arbetslivet.

Få äldre uppger depression

Det var 3 procent av kvinnorna och 2 procent av männen som svarade att de fått diagnosen depression av en läkare under det senaste året.

Allvarlig psykisk påfrestning, vilket indikerar att man kan ha någon form av psykiatriskt tillstånd, var inte heller vanligt i den äldre åldersgruppen. Det var 5 procent av kvinnorna och 4 procent av männen som bedömdes ha en allvarlig psykisk påfrestning 2020.

Vård för demens ökar med åldern

Andelen av befolkningen som vårdades i psykiatrin 2019 var knappt 2 procent i åldern 65–84 år och 1 procent i gruppen 85 år och äldre. Kvinnor och män vårdades i ungefär samma utsträckning.

Orsakerna till vården varierar med ålder och kön. Bland kvinnor under 80 år är vård för depression, följt av ångestsyndrom och demenssjukdomar vanligast, men i gruppen 80 år och äldre är det demenssjukdomar som är den vanligaste orsaken till psykiatrisk vård (figur 2). Även för män 65–79 år är depression det vanligaste psykiatriska tillståndet, följt av demens och alkohol- och narkotikaberoende. För män 80 år och äldre är vård för beroende mer sällsynt och vård för demens vanligare (figur 3).

Figur 2. Antal kvinnor per 100 000 i befolkningen 2019 som vårdats för depression, ångestsyndrom och demenssjukdom uppdelat på ålder. Datakälla: Patientregistret.

Figur 3. Antal män per 100 000 i befolkningen 2019 som vårdats för depression, alkohol- och narkotikaberoende samt demenssjukdomar uppdelat på ålder. Datakälla: Patientregistret.

Jämfört med yngre åldersgrupper svarar personer i åldern 65–84 år sällan att de har psykiska besvär eller att de har fått diagnosen depression. De vårdas inte heller lika ofta i psykiatrin för depression. Däremot finns i denna åldersgrupp en högre andel som har hämtat ut antidepressiv medicin och andelen är högre i äldre åldersgrupper, både bland kvinnor och män (figur 4).

Figur 4. Antal kvinnor och män per 1 000 invånare som hämtat ut antidepressiva läkemedel 2020 uppdelat på åldersgrupp. Datakälla: Läkemedelsregistret. Antal kvinnor och män per 1 000 invånare som hämtat ut antidepressiva läkemedel 2020 uppdelat på åldersgrupp

Läs mer