Statistik över äldres psykiska hälsa

De flesta över 65 år uppger att de mår bra. När vi blir äldre kan dock den fysiska funktionen och det sociala deltagandet minska, vilket kan påverka vår psykiska hälsa.

Resultat från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (2016), visar att 76 procent av åldersgruppen 65–84 år har uppgett ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande. Men med åldern minskar ofta den fysiska funktionen och det sociala deltagandet, vilket kan påverka den psykiska hälsan.

Enligt forskningsstudier kommer var fjärde person att drabbas av psykisk ohälsa efter 65-års ålder. Vanligast är depression och ångestsyndrom. Depression är lika vanligt bland äldre som demens, men mer outforskat.

Färre psykiska besvär bland äldre

Nedsatt psykiskt välbefinnande kan indikera att man har psykisk ohälsa. I den nationella folkhälsoenkäten uppgav nio procent av de äldre nedsatt psykiskt välbefinnande 2016, vilket var lägre än i andra åldersgrupper. Här var även skillnaderna mellan kvinnor och män minst framträdande. Av de äldre angav 10 procent av kvinnorna och 7 procent av männen nedsatt psykiskt välbefinnande.

Diagram nedsatt psykiskt välbefinnande, 2016

Lågt socialt deltagande en risk för ohälsa

Minskad fysisk funktion tillhör det normala åldrandet, men kan även leda till minskad social aktivitet och sämre psykisk hälsa. Av äldre som uppgav svårigheter att gå svarade hälften (50 procent) att de hade ett lågt socialt deltagande och var femte (21 procent) angav nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland äldre utan sådana besvär var andelen med lågt socialt deltagande 33 procent medan 7 procent uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande.

Figur. Andel med lågt socialt deltagande och nedsatt psykiskt välbefinnande i gruppen äldre med respektive utan svårigheter att gå.

Figur. Andel med lågt socialt deltagande och nedsatt psykiskt välbefinnande i gruppen äldre med respektive utan svårigheter att gå.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, 2016.

Vanligare med sömnbesvär bland äldre

Att ha problem med sömnen är vanligast i äldre åldersgrupper. Sömnbesvär är dock relativt förekommande i hela befolkningen. Flest äldre uppgav lätta besvär (38 procent) medan svåra sömnbesvär var ovanligare (7 procent). Det finns ett tydligt samband mellan sömnbesvär och psykisk hälsa. Två tredjedelar (74 procent) av de äldre med sömnbesvär uppgav också nedsatt psykiskt välbefinnande.

Läs mer

Statistik över vuxnas psykiska hälsa

Statistik över barns psykiska hälsa

Digital teknik och äldres psykiska hälsa

Hälsosamt åldrande

Kunskapsguiden – Psykisk hälsa hos äldre personer

Definitioner

Socialt deltagande: I vilken mån man har deltagit i olika sociala eller kulturella aktiviteter under det senaste året, till exempel gått på bio eller teater, deltagit i en studiecirkel eller använt sociala medier. Personer som uppger att de inte har deltagit i några aktiviteter antas ha ett lågt socialt deltagande.

Svårigheter att gå: Att inte kunna ta en kortare promenad (5 minuter) i någorlunda rask takt.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan