Möten, konferenser och utbildningar om suicidprevention

Lyssna

På den här sidan har vi samlat information om nationella möten och konferenser som Folkhälsomyndigheten arrangerar, samt några av de utbildningar som finns inom området suicidprevention.

Nationella suicidpreventiva konferensen

I Sverige arrangeras det vartannat år sedan 1997 en nationell konferens om suicidprevention. Under konferensen lyfts nya perspektiv, ny vetenskap och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Konferensen bjuder också in till inkluderande samtal om hur vi tillsammans tar nästa steg för att skapa en mer effektiv suicidprevention i hela Sverige.

Suicidpreventiva konferensen 2023

Med samlad kraft för livet! var temat för den 14:e nationella suicidpreventiva konferensen som genomfördes i Östersund. Under konferensen gavs möjlighet till erfarenhetsutbyte och tillfälle att inhämta ny kunskap i ämnet.

Presentationer från Suicidprevention 2023 (suicidprevention2023.se)

Nästa nationella suicidpreventiva konferens kommer att äga rum 22-23 oktober 2025 i Karlstad då Region Värmland står som värd.

Suicidpreventiva dagen

Den 10 september varje år uppmärksammas suicid genom Suicidpreventiva dagen. Suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO). I Sverige uppmärksammar många aktörer Suicidpreventiva dagen med olika aktiviteter såsom konferenser, seminarier och ljusmanifestationer.

Läs mer om årets seminarium: Suicidpreventiva dagen 2024 – Individinriktade insatser

Nationella samordningsmöten suicidprevention

Folkhälsomyndigheten arrangerar årligen möten med olika aktörer, utöver regelbundna träffar med de aktörer som ingår i den nationella samordningen för suicidprevention. Därutöver sker samverkan på nordisk nivå, EU-nivå och global nivå inom området suicidprevention.

Mer om Nationell samordning inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention

Utbildningar med fokus på suicidprevention

Rapporterna handlar om utbildningsinsatser utanför hälso- och sjukvården och erfarenheter efter att ha gått utbildningar om första hjälpen till psykisk hälsa och psykisk livräddning.

Folkhälsomyndigheten har tittat närmare på utbildningsinsatser med fokus på suicidprevention och publicerat två rapporter. Rapporten ”Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande insatser. En systematisk litteraturöversikt över förebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården” kan beställas från Folkhälsomyndigheten via e-post. Ange artikelnummer 19004 i ärenderaden.

Läs den andra rapporten här:

Ledare som lyssnar

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en utbildning för ledare som möter barn och unga på fritiden. Utbildningen handlar om psykisk hälsa och hur man kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Man får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Ledare som lyssnar – E-utbildning om psykisk hälsa bland barn och unga

Fler utbildningar hos andra