Suicid i världen

Lyssna

Varje år dör omkring 700 000 människor i världen av suicid, och de flesta som avlider är män. Det finns stora geografiska skillnader i hur vanligt suicid är, både bland män och kvinnor.

Enligt statistik från Världshälsoorganisationen, WHO, avled 703 000 människor i världen av suicid 2019. Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) detta år var 9.

I hela världen dör det 2–3 gånger fler män än kvinnor i suicid. De högsta suicidtalen i världen 2019 – för båda könen – hade Lesotho i södra Afrika. Suicidtalet där var 147 och 35 för kvinnor. Det lägsta suicidtalet hade kvinnor på Barbados, (mindre än 1) och män i önationen Antigua och Barbuda (0).

Under de senaste decennierna har suicidtalet minskat i världen, bland både män och kvinnor. Minskningen inleddes i slutet av 1990-talet och har gradvis sjunkit för varje år.

Suicid i Europa

Även i Europa finns det stora skillnader i förekomst av suicid, särskilt bland män. För män var suicidtalet högst i Ryssland och lägst i Turkiet. I dessa länder avled 38 respektive 4 män per 100 000 invånare 2019. För kvinnor fanns det högsta suicidtalet i Belgien (8) och det lägsta i Armenien (1). För hela Europa var suicidtalet 17 för män och 4 för kvinnor.

Suicid i Norden

Förekomsten av suicid varierar även mellan de nordiska länderna (se figur 3), men skillnaderna är mindre än i andra delar av världen. Bland såväl kvinnor som män hade Finland det högsta och Danmark det lägsta suicidtalet 2019. Suicidtalet för män var 20 i Finland och 11 i Danmark. Motsvarande tal för kvinnor var 13 respektive 4. Under 2000-talet har suicidtalen minskat i Danmark, Finland och Norge medan Sverige har legat kvar på ungefär samma nivå. På Island har suicidtalen både ökat och minskat under perioden.

Utvecklingen över tid i de nordiska länderna. Antal suicid per 100 000 invånare, kvinnor och män, 15 år och äldre.

Linjediagram som visar Utvecklingen över tid i de nordiska länderna. Antal suicid per 100 000 invånare

Om suicidstatistiken

Statistiken kommer från WHO och är baserad på de uppgifter som länderna har rapporterat in till organisationen. För länder som saknar nationell registrering av dödsorsaker har WHO uppskattat suicidtalen med hjälp av andra tillgängliga datakällor och statistiska modeller. WHO redovisar enbart suicidtal för länder med fler än 90 000 invånare.

Ibland skiljer sig WHO:s suicidtal från de nationella suicidtalen, vilket beror på att data bearbetas på olika sätt av olika aktörer. WHO:s suicidtal är också åldersjusterade utifrån medelbefolkningen i världen, för att möjliggöra jämförelser mellan länder med skiftande åldersstruktur.

När man jämför suicidtal mellan länder bör man tolka skillnaderna med försiktighet. Det finns betydande variationer i hur länder registrerar och kodar suicid. I vissa länder är suicid fortfarande kriminellt och ofta omfattas inte suicid av livförsäkringar. Över lag är suicid tabubelagt i merparten av världen, särskilt i länder med stark religiositet. Alla dessa faktorer kan bidra till hur dödsfall registreras i de olika länderna.

Läs mer