Mycket att vinna när folkhälsa och regional utveckling kopplas ihop

Lyssna

Vi har frågat Maria Linder som är regional utvecklingsdirektör i Region Västmanland om deras arbete med regional utveckling och folkhälsa. Två områden som ligger nära varandra och kan bidra till varandras framgång och resultat.

I filmen berättar Maria Linder mer om att folkhälsan skapar engagemang i arbetet med regional utveckling.

Regional utveckling och folkhälsoarbete i Västmanland

Sedan 2019 har alla regioner det regionala utvecklingsansvaret. Hur skulle du säga att uppdraget har utvecklats över tid?

– Det har breddats. Det är inte alls detsamma som för 10–15 år sedan. Då var det ett tillväxtuppdrag. I det nya och bredare uppdraget ingår fortfarande näringslivs- och tillväxtfrågor men fokus ligger numera på en hållbar utveckling av samhällen. Jag upplever att den här breda ingången på regional utveckling numera finns i alla våra 21 regionala utvecklingsstrategier. Och jag skulle vilja påstå att regional utveckling handlar om att förbättra samhället för invånarna i våra län. Det finns därför en väldigt tydlig likhet i uppdragen mellan den regionala utvecklingspolitiken och folkhälsopolitiken.

Vilka är dina reflektioner kring de kopplingar vi har sett mellan folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken?

– Jag måste säga att det är slående hur många överlappningar det finns. Det är första gången jag såg kopplingarna på det här sättet. Jag tror också att indirekt skulle det nog gå att hitta ännu fler. Det är så otroligt mycket i det här som faktiskt hänger ihop på olika sätt.

Alla regioner har till uppdrag att samordna och hålla ihop arbetet att ta fram en regional utvecklingsstrategi för respektive läns utveckling. Hur ser man att folkhälsa är en del av er regionala utvecklingsstrategi?

– Vår strategi utgår från visionen om ett livskraftigt Västmanland och till den kopplas tre övergripande målområden. Ett av dem handlar om ett Välmående Västmanland. Det finns även prioriterade delmål som har bäring på att uppnå jämlikhet i livsvillkor och en ökad hälsa hos Västmanlänningarna. Det ger tyngd och en bred förankring av folkhälsofrågorna samtidigt som det utvecklar vårt län hållbart.

– Dessutom ingår folkhälsa som en del av bakgrunden och problembilden som strategin tar sin utgångspunkt i. Där uttrycks att det finns ojämlika skillnader i livsvillkor mellan olika grupper i vårt län.

Märks kopplingen mellan folkhälsa och regional utveckling även i hur ni organiserar ert arbete?

– Ja, jag har till exempel förmånen att ha folkhälsoverksamheten i den regionala utvecklingsförvaltningen. Och det tror jag är en jätteviktig faktor för att vi ska kunna få en ännu bättre driv och mer resultat i de här gemensamma frågorna. Vi sitter i samma lokaler och har gemensamma projekt och processer. Och det tycker jag är väldigt bra.

Vad kan behöva utvecklas i ert arbete med att förverkliga er strategi?

– Vi behöver mer samverkan och dialog kring ”hur:et”. De utmaningar länet står inför rör en mängd områden och kan inte klaras av en enskild aktör eller organisation.

– I Västmanland ser vi till exempel ojämlikhet i livsvillkor och brist på jämställdhet både mellan olika geografiska delar av länet och mellan olika grupper i befolkningen. Det finns även skillnader i kvaliteten på och tillgången till samhällsservice såsom skola och sjukvård. Det kan i sin tur leda till än mer ojämlikhet som i en del fall kan leda till att vissa grupper upplever ett utanförskap. Det kan också leda till minskad tillit och ökad polarisering, liksom mer hot och våld och en sämre hälsa i befolkningen. Vi ser även skillnader i barns uppväxtvillkor som de själva inte har orsakat eller kan påverka. Sådana skillnader påverkar barns utveckling, deras möjligheter att lyckas i skolan och att senare få en fast förankring på arbets- och bostadsmarknaden. Skillnaderna är även betydelsefulla för hur hälsan i befolkningen utvecklas.

– Tillsammans behöver vi i Västmanland bidra med kunskap och kompetens för att nå framgång. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och tar ett gemensamt ansvar för att genomföra utvecklingsstrategin. För att den ska bli verklighet krävs en gemensam kraftsamling av många olika aktörer.

Avslutningsvis, vad är dina medskick?

– Vår regionala utvecklingsstrategi fungerar som en välbehövlig gemensam plattform för länets olika aktörer. Den är styrande för Region Västmanland, vägledande för länets kommuner och länsstyrelsen och inspirerande för företag, lärosäten, kulturinstitutioner och civilsamhället. Det är många aktörer som måste in i det här arbetet. För det är oerhört komplext, och roligt, och spännande.

Läs mer

Folkhälsa i de regionala utvecklingsstrategierna – En innehållsanalys av de 21 regionala utvecklingsstrategierna