Folkhälsa viktig drivkraft för hållbar regional utveckling

Lyssna

Folkhälsa betraktas alltmer som en viktig drivkraft för att nå en hållbar samhällsutveckling. Genom ett ökat utbyte av kunskap och erfarenheter och mer samverkan skulle folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken kunna förstärka varandra och bidra till varandras måluppfyllelse.

Det konstaterar Folkhälsomyndigheten i en rapport som jämför politikområdena med varandra.

Åsa Lundquist och Elisabet Olofsson arbetar med Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag kopplat till regional utveckling. Här berättar de om slutsatser hittills och arbetet framåt.

Folkhälsoarbete en förutsättning

– Förra året undersökte vi beröringspunkter mellan folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken, berättar Åsa Lundquist. Vi såg till exempel att samtliga åtta folkhälsopolitiska målområden har bäring på hållbar regional utveckling. Vi såg också att folkhälsa beskrivs som en viktig förutsättning i ”Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030”.

I maj arrangerade Folkhälsomyndigheten ett webbinarium där vi presenterade våra resultat och slutsatser från rapporten ”Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik – En jämförande analys”.

– Rapporten vänder sig till beslutsfattare på nationell nivå, men vår förhoppning är att den även är relevant för de regionala och lokala aktörer som verkar inom berörda ansvarsområden, säger Åsa Lundquist. Efter sommaren kommer ytterligare en rapport där vi analyserar folkhälsoperspektivet i de 21 regionala utvecklingsstrategierna.

I år har Folkhälsomyndigheten fått ett fortsatt regeringsuppdrag där vi ska bidra till att genomföra den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken.

– Vi kommer att kunna stärka arbetet genom att bidra med kunskap om folkhälsa. På så sätt stödjer och driver vi också på folkhälsoarbetet och arbetet med att genomföra den nationella folkhälsopolitiken på regional nivå, förklarar Elisabet Olofsson.

Närmare koppling mellan folkhälsa och regional utveckling

Den regionala utvecklingspolitiken har närmat sig folkhälsopolitiken innehållsmässigt, inte minst genom ett ökat fokus på den sociala dimensionen, som boende, arbete och välfärd.

– Tidigare var den regionala utvecklingspolitiken inriktad mer mot ekonomisk tillväxt och näringslivsutveckling, men successivt har den utvidgats till att även omfatta ett hållbarhetsperspektiv, säger Elisabet Olofsson.

– En annan förändring var att folkhälsopolitiken 2018 fick ett stärkt fokus på de samhälleliga förutsättningarna för en god och jämlik hälsa, tillägger Åsa Lundquist. Det gör att vi blir mer relevanta för den regionala utvecklingspolitiken.

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling