Region Östergötland om sin folkhälsostrategi

Lyssna

Sofia Lindstrand och Sara Birgersson berättar här om Region Östergötlands nya folkhälsostrategi. Strategiskt folkhälsoarbete behöver vara långsiktigt, och en god samverkan ger dem större kraft. Sofia och Sara ser stora folkhälsoutmaningar som bland annat klimatförändringarna, psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor.

Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från länets kommuner, regionen, länsstyrelsen och civilsamhället där Sofia Lindstrand, överläkare i Socialmedicin, och Sara Birgersson, folkhälsostrateg ingår. Förutom det folkhälsopolitiska ramverket med de åtta nationella målområdena har man i strategin utgått från ytterligare två målområden – Fritid och kultur samt Miljö och klimat.

Kan ni berätta om Östergötlands strategi för god och jämlik hälsa?

Uppdraget att ta fram en regional folkhälsostrategi kom från hälso- och sjukvårdsdirektören via ”Plattformen för jämlik hälsa och vård”. Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp med representation från olika verksamheter inom Region Östergötland, länets kommuner, länsstyrelsen och civilsamhället.

Folkhälsostrategin ska, utifrån intentionerna i Östgötakommissionen och Utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS) samt Agenda 2030, ge vägledning för kommande insatser för att uppnå det övergripande nationella folkhälsopolitiska målet. Folkhälsostrategin omfattar hela Östergötland och arbetet ska ske i samverkan mellan Region Östergötland, Östergötlands kommuner, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, berörda statliga myndigheter samt civilsamhället.

Två medelålders kvinnor som ler i en park.

Strategin syftar som sagt till att uppnå det nationella övergripande folkhälsopolitiska målet och utgår därför från dom åtta nationella målområdena. I vår strategi har vi också valt att lägga till ytterligare två målområden – Fritid och kultur samt Miljö och klimat som vi ser som viktiga i arbetet för en god och jämlik hälsa. Varje målområde har ett mål med 2-3 delmål och det är varje aktörs ansvar att integrera strategin i sina ordinarie planerings- och budgeteringssystem.

Just nu pågår arbetet med att förverkliga strategin. För Region Östergötland innebär genomförandet av strategin två saker. Det ena är att utifrån sin roll som ansvarig för den regionala folkhälsostrategin samordna genomförandet och uppföljningen i länet. Det andra är att utifrån regionens uppdrag med hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik bidra till måluppfyllelsen i folkhälsostrategin.

Hur kan andra kommuner och regioner dra lärdom av ert arbete? Har ni några tips?

Det är viktigt att försöka få till en samverkan mellan samtliga aktörer som har ansvar för folkhälsofrågor, och att vara uthållig i samverkan. Det är också betydelsefullt att regionen har ett nära samarbete med länsstyrelsen i folkhälsofrågor, det ger mer kraft i frågorna när vi drar åt samma håll.

Strategiskt folkhälsoarbete behöver vara långsiktigt så att hålla i och hålla ut är också viktigt. Ibland kan det vara väldigt trögt i en viktig folkhälsofråga, då kan man behöva släppa den ett tag, sen göra ett omtag och lyfta den igen, och då kanske på ett annat sätt. Ibland behöver man helt enkelt ha tålamod och vänta på ett öppet fönster.

I Östergötland har ni länge arbetat strategiskt med folkhälsofrågorna – kan ni berätta kort om det?

Det stämmer att Region Östergötland har arbetat länge med strategiskt folkhälsoarbete. Det första samordnade folkhälsoinitiativet var ett ”Folkhälsopolitiskt program för Östergötland 2001-2010” som antogs politiskt i samband med att de första nationella målen för folkhälsa kom. Sedan togs en ”Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011-2014” fram, som innehöll uppdraget att bilda en ”Östgötakommission för folkhälsa”. Arbetet resulterade i en slutrapport som kom 2014 med en rad olika rekommendationer till insatser för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla som bor och verkar i Östergötland.

I samband med att landstinget blev region 2015 har folkhälsofrågorna haft fortsatt bred förankring och politiskt stöd. En god och jämlik hälsa ses som en förutsättning för en långsiktig regional utveckling, och beskrivs också tydligt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Vår nuvarande folkhälsostrategi är därför framtagen som ett led i arbetet för en hållbar regional utveckling med syftet att förtydliga länets arbete med folkhälsofrågor.

Vi har också lång erfarenhet av att samverka kring folkhälsofrågor i länet. Sedan flera år tillbaka finns ett folkhälsopolitiskt nätverk och ett nätverk för folkhälsotjänstepersoner med representanter från länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Inom Region Östergötland har vi dessutom sedan 2020 en ”Plattform för jämlik hälsa och vård”. Plattformen ska utgöra en stödstruktur för regionens ledning, styrning och uppföljning för en jämlik hälsa och vård genom att samordna professionell kompetens inom folkhälsobevakning, hälso- och sjukvårdsanalys och strategiskt arbete inom Region Östergötland. Styrgruppen för plattformen utgörs av hälso- och sjukvårdsdirektören samt regionutvecklingsdirektören för att få en samsyn och ökad samordning kring folkhälsofrågorna på strategisk nivå.

Vad ser ni som de största folkhälsoutmaningarna just nu?

De stora folkhälsoutmaningarna tänker vi är:

  • Klimatförändringarna: direkta och indirekta effekter, vilket också kommer påverka hälso- och sjukvården allt mer.
  • Ohälsosamma levnadsvanor, inte minst bland unga, vilket sannolikt kommer öka prevalensen av våra stora folksjukdomar hjärtkärlsjukdom, diabetes och cancer framöver.
  • Psykisk ohälsa, särskilt bland unga och unga vuxna, både den självskattade, men även psykiatrisk sjukdom, vilket innebär ett stort lidande och en stor utmaning för välfärden.
  • Ojämlikheten i hälsa, särskilt avseende inkomster och försörjningsmöjligheter vilket är ett centralt område för en mer jämlik hälsa. Samtidigt som den ekonomiska standarden har ökat i befolkningen har andelen med låg ekonomisk standard mer än fördubblats sedan början av 1990-talet.

Läs mer

Region Östergötlands folkhälsoarbete (regionostergotland.se)

Folkhälsostrategi för Östergötland (regionostergotland.se)

Så går det för Östergötland – interaktiva verktyg för statistik och analys (utveckling.regionostergotland.se)