Hur kan vi minska stillasittandet och få fler i rörelse?

Lyssna

Den 8:e juni lämnande lämnade Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet sitt slutbetänkande till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att kraftsamla och lämna förslag som kan minska stillasittandet och få fler att röra sig mer i vardagen. Vi har frågat huvudsekreterare Kajsa Mickelsson om kommitténs slutsatser.

Kan du berätta kort om hur det ser ut med fysisk aktivitet i Sverige i dag?

Sverige är ett av de länder där befolkningen är mest stillasittande. Vi tillbringar 70 procent av vår vakna tid sittande eller liggande. Endast var tionde 15-årig flicka når rekommendationerna om en timme fysisk aktivitet om dagen. Aldrig i historien har vi rört oss så lite som nu och vi ser stora skillnader i såväl hälsa som fysisk aktivitet mellan olika grupper. Hälso­klyftorna ökar för varje år och livslängden för kvinnor med kortare utbildning minskar.

Vilka är kommitténs viktigaste förslag för att minska stillasittandet och få fler i rörelse?

Vi ser behov av en stärkt struktur som leder, samlar, driver, följer och stödjer arbetet på nationell, regional och lokal nivå och lämnar därför åtta förslag kring detta. Vi föreslår bland annat att regeringen tar fram en nationell strategi för fysisk aktivitet och stillasittande för att ge riktning, mål och tyngd till arbetet. Olika myndigheters och departements sakområdesansvar behöver förtydligas. Vi vill också att ett kompetenscenter inrättas, för att ge stöd och vägledning.

Kommittén lämnar även 23 förslag inom sex olika områden, som definierats som särskilt viktiga:

  • Rörelserik förskola, skola och fritidshem
  • Rörelsefrämjande samhällsplanering
  • Aktiv transport
  • Fritid, idrott och friluftsliv
  • Hälsofrämjande arbetsliv och sysselsättning
  • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt omsorg.

Det är svårt att lyfta ett enskilt förslag som viktigast eftersom de alla är delar av en helhet som kan vara ett steg mot en mer sammanhållen struktur för arbetat med att främja fysisk aktivitet i Sverige. För att lyfta några måste möjligheten till daglig rörelse i skolan bli en självklarhet för alla. Därför föreslår vi en stärkt skrivning i läroplanen och att skolmyndigheterna får i uppdrag att utveckla en positiv rörelsekultur i skolan. Vi vill också säkra tillgången till skolgårdar, säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla elever i ämnet idrott och hälsa.

Kajsa Mickelsson, blond leende kvinna i medelåldern.Kajsa Mickelsson, huvudsekreterare för Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Vi föreslår att Trafikverket får ett långsiktigt uppdrag att leda en övergripande samverkan för ett hälsofrämjande transportsystem med fokus på aktiv transport. Vi vill att de transportpolitiska målen ses över så att det övergripande arbetet främjar hälsa snarare än ohälsa, på samma sätt som nollvisionen präglat trafiksäkerhetsarbetet.

Ett annat förslag handlar om att öka möjligheterna till en aktiv fritid. Vi föreslår ett nytt statligt stöd på 100 miljoner kronor årligen till rörelse­främjande organisationer som faller utanför ramen för stödet till frilufts- och idrotts­rörelsen. Vi ser också behov att fördubbla stödet till friluftslivets organisationer.

Kommittén lyfter också vikten av att effekterna av fysisk aktivitet och minskat stillasittande i arbetslivet uppmärksammas. Och att man ser över ett förtydligande i arbetsmiljölagstiftningen där arbetsgivarens ansvar tydliggörs kring att främja hälsa. Vi vill också att man ser över hur rätten till hälsa och därmed daglig rörelse kan säkerställas för personer med dagligt stöd från vård eller omsorg. Dessutom ser vi ett behov att stärka rätten till hjälpmedel för vardagligt fritidsbruk.

Ingen aktör kan ensam skapa ett rörelserikt samhälle som främjar fysisk aktivitet och motverkar långvarigt stillasittande. Det krävs en tvärsektoriell ansats och fordrar insatser inom nästan alla delar av samhället.

Vad händer med ert arbete nu?

Efter drygt tre års arbete upphör kommittén den 16 juni. Vår hemsida finns kvar några år, där man bland annat kan ladda ner den boken ”Varje rörelse räknas” om vardagsrörelsens betydelse som Kommittén tagit fram.

Nu är det upp till regeringen att besluta om de vill gå vidare med våra förslag i vårt slutbetänkande.

Vi hoppas så klart att vårt arbete kommer göra skillnad och bidra till en bättre folkhälsa.

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (framjafys.se)

Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet? (regeringen.se)