Kunskap och fakta om levnadsvanor

Lyssna

Här har vi samlat ett urval material om ANDTS, fysisk aktivitet och matvanor.

Ny samlingssida om cannabis och folkhälsa

Cannabis är den vanligaste illegala drogen både i Sverige och övriga världen. Cannabisanvändning kan leda till hälsomässiga och sociala problem, och omfattningen av dem varierar för olika individer och befolkningsgrupper. Vi har i en rapport om cannabis och folkhälsa sammanfattat kunskapsläget om förekomst, utveckling, hälsoeffekter, attityder, användningsmönster, förebyggande arbete och policy. Sammanställningen av kunskapsläget finns publicerat på en ny webbsida med länk till både rapporten och ett sammanfattande faktablad.

Cannabis och folkhälsa

Svenska riktlinjer och rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande

Riktlinjerna är ett kunskapsstöd som kan användas i det nationella, regionala och lokala arbetet med att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Det övergripande budskapet är att all rörelse räknas. Riktlinjerna ger även rekommendationer för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige, oavsett kön, kulturell bakgrund, socioekonomisk status eller funktionsnedsättning.

Problematiskt narkotikabruk i Sverige

Vi har med hjälp av registerdata skattat antalet personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige 2007–2020. Med problematiskt narkotikabruk menas ett återkommande bruk av narkotika som orsakar eller ökar risken för skador för individen. Förekomsten av problematiskt narkotikabruk i denna skattning är högre än tidigare skattningar som rör samma år. Antalet personer med problematiskt narkotika bruk har varierat mellan 63 000 och 83 000 personer och 2018–2020 låg det relativt stabilt kring 70 000 personer.

Resultatet från undersökningen sammanfattas i ett faktablad som riktar sig till aktörer som arbetar förebyggande och hälsofrämjande samt med vård och behandling inom narkotikaområdet, men även yrkesverksamma inom beroendevård och socialtjänst samt beslutsfattare.

Kunskapsstöd för rökförbud utomhus

Tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död som går att förebygga. De rökfria miljöerna gör det möjligt för de som inte vill eller som av särskilda hälsoskäl inte bör utsättas för rök att vara på platsen.

Vi har följt upp hur rökförbudet fungerar på de platser utomhus som blev rökfria enligt lag 2019. Resultaten visar att förstärkta insatser kan behövas vid offentliga entréer och i anslutning till kollektivtrafiken för att alla ska kunna vistas där.

Läs mer i vårt faktablad Hur fungerar rökförbudet utomhus?

Åtgärder för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet

Två av våra främsta riskfaktorer för ohälsa och för tidig död är ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Här kan du läsa om förslagen som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har arbetat fram. Det är förslag till åtgärder som ska främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet och därmed minska ohälsan.

Förebyggande arbete för att bromsa utvecklingen av övervikt och fetma

Att bromsa utvecklingen av övervikt och fetma kräver ett långsiktigt förebyggande arbete på olika nivåer och av många aktörer och sektorer i samhället – skolan, arbetslivet, hälso- och sjukvården och det civila samhället. Här kan du läsa mer om hur man kan gå till väga relaterat till matvanor och fysisk aktivitet.

Kunskapsstöd om närstående till personer med spelproblem

Närstående till personer med spelproblem kan också drabbas av negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser. Därför kan även denna grupp behöva hjälp och stöd. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma barn och unga i familjer med spelproblem. Broschyren vänder sig till beslutsfattare och till yrkesgrupper som arbetar med att förebygga spelproblem eller som arbetar i verksamheter där man möter personer som kan ha problem med spel om pengar eller är närstående.