Folkhälsomyndighetens styrdokument

Lyssna

Vår verksamhet styrs, vad gäller uppdrag, inriktning, mål och ekonomiska ramar, av vår instruktion och det årliga regleringsbrevet. Under året får vi också särskilda uppdrag från regeringen, med eller utan särskild finansiering. Återrapportering till regeringen sker i årsredovisningen och i särskilda redovisningar.

Instruktion och regleringsbrev

Regeringsuppdrag

Utöver instruktion och regleringsbrev får myndigheten även ett flertal andra uppdrag från regeringen. Resultaten av dessa uppdrag används som underlag för regeringens arbete. Kontakta registrator om du är intresserad av att veta mer om något av våra regeringsuppdrag.

registrator@folkhalsomyndigheten.se

Förteckning över samtliga regeringsuppdrag (Regeringen.se)

Folkhälsomyndighetens årsredovisningar

 • Årsredovisning 2023

  Publicerad:

  Under 2023 har WHO deklarerat att covid-19 inte längre utgör ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Folkhälsomyndighetens uppdrag, att verka för god och jämlik hälsa i hela befolkningen är…

 • Årsredovisning 2022

  Publicerad:

  Vårt arbete har även under 2022 till stor del präglats av covid-19-pandemin. Till följd av befolkningens ökande immunitet och tack vare en hög vaccinationstäckning har fokus förflyttas från omfattande…

 • Årsredovisning 2021

  Publicerad:

  Även 2021 har myndighetens arbete präglats av pandemin. Det har varit centralt att smittskyddsåtgärder för att hantera de direkta konsekvenserna av covid-19 har gjorts med hänsyn till de breda folkhälsoaspekterna.

 • Årsredovisning 2020

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens verksamhet under 2020 har dominerats av arbetet med covid-19, där myndigheten har spelat en central roll i hanteringen av pandemin på nationell nivå. Stora delar av myndigheten har…

 • Årsredovisning 2019

  Publicerad:

  Under 2020 utvecklar Folkhälsomyndigheten arbetet ytterligare med utgångspunkt i de nya folkhälsopolitiska målområdena som beslutades av riksdagen 2018. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga…

 • Årsredovisning 2018

  Publicerad:

  Under 2018 har riksdagen antagit ett förnyat folkhälsopolitiskt mål med ett tydligare fokus på jämlik hälsa: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och…

 • Årsredovisning 2017

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och…

 • Årsredovisning 2016

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens verksamhet sträcker sig över ett brett spektrum av aktiviteter men det sammanhållande kittet är att på olika sätt verka för en bättre folkhälsa och därigenom för ett hållbart samhälle…

 • Årsredovisning 2015

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens strävan är att lyfta fram hälsan i alla politikområden och på alla nivåer i samhället. Detta för att få till stånd det breda hälsofrämjande arbete som gynnar allas hälsa men som…