Internationellt samarbete inom antibiotikaresistens

Lyssna

Antibiotikaresistens är ett växande globalt hot mot den moderna sjukvården vilket kräver åtgärder på internationell nivå.

Sverige är framgångsrikt när det gäller att förhindra uppkomst och spridning av antibiotikaresistens. Det beror både på ett gynnsamt utgångsläge och på att arbetet har varit prioriterat och målinriktat under lång tid. Utmaningarna är betydligt större i många andra delar av världen. Därför är det viktigt att Sverige bidrar med både kunskap och erfarenheter till omvärlden.

Enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten har stort fokus på internationellt samarbete. Enheten har samarbetsprojekt med flera enskilda länder men också multilaterala samarbeten med europeiska och internationella organisationer, till exempel det europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

På Folkhälsomyndighetens engelskspråkiga webbplats finns information om de större projekt som myndigheten ansvarar för:

Support to Latvia in the implementation of their One Health national action plan

Läs mer

International collaborations on antibiotic resistance