Säkerställer intressentperspektivet

Erfarenheter visar att en nära dialog mellan nationella och lokala aktörer i antibiotikafrågan leder till ett effektivare och mer framgångsrikt arbete.

Samverkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla intressentperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete.

När det gäller frågor om fortsatt tillgång till effektiva antibiotika och antibiotikaresistens bidrar gruppen med att:

  • identifiera kunskapsluckor, problem och frågeställningar som berör rationell antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien.
  • bedöma behovet av specifika utredningar och åtgärder inom antibiotikaområdet på Folkhälsomyndigheten.
  • ge råd och stödja dialogen med lokala genomförare i de projekt som har direkt eller indirekt koppling till kommuner, landsting och regioner.

Gruppens sammansättning

Nationell Arbetsgrupp Strama: tre representanter, varav en är dess ordförande

Stramanätverket: två representanter varav en är ordförande i nätverket

Svensk förening för allmänmedicin: två representanter

Svensk förening för vårdhygien: två representanter; en från läkarsektionen och en från hygiensjuksköterskesektionen

I gruppen ingår vidare en representant från vardera Tandvårdsstrama, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Infektionsläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen samt ordförande i referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF).

Folkhälsomyndigheten representeras av enheterna för antibiotika och vårdhygien, övervakning och samordning samt laborativ bakterieövervakning.

Möten

Gruppen sammanträder tre gånger per år.

Minnesanteckningar

Samverkansgrupp för Stramaarbete, 11 februari 2020 (PDF, 319 kB)

Samverkansgrupp för Stramaarbete, 19 maj 2020 (PDF, 285 kB)

Samverkansgrupp för Stramaarbete, 29 september 2020 (PDF, 288 kB)