Resistensövervakning

I Folkhälsomyndighetens uppgifter inom området antibiotika och antibiotikaresistens ingår att sammanställa och aktivt förmedla kunskap. I första hand till hälso- och sjukvården, men även till socialtjänsten och allmänheten.

Underliggande innehåll:

När det gäller frågor som rör antibiotikaresistens bedrivs inom myndigheten ett omfattande arbete av mikrobiologisk och epidemiologisk resistensövervakning. Här ing��r att upprätthålla och vidareutveckla metoder för verifiering av resistens, för epidemiologisk typning av resistenta bakterier, samt för extern kvalitetssäkring av resistensbestämningar.

De mätdata som accepteras för svensk resistensövervakning bygger på resultat erhållna med kvantitativa metoder (MIC, hämningszon) eller med kvalitativa metoder som identifikation av kända resistensgener eller deras produkter.

Svensk övervakning av antibiotikaresistens bygger på:

Läs mer på andra webbplatser

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M)

STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens)

Läs mer på internationella webbplatser

EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System)

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

WHO: Drug resistance

Gå till toppen av sidan