Resistensövervakning

I Folkhälsomyndighetens uppgifter inom området antibiotika och antibiotikaresistens ingår att sammanställa och aktivt förmedla kunskap. I första hand till hälso- och sjukvården, men även till socialtjänsten och allmänheten.

Underliggande innehåll:

När det gäller frågor som rör antibiotikaresistens bedrivs inom myndigheten ett omfattande arbete av mikrobiologisk och epidemiologisk resistensövervakning. Sammanställning av nationell och lokal data. Här ingår att upprätthålla och vidareutveckla metoder för verifiering av resistens, för epidemiologisk typning av resistenta bakterier, samt för extern kvalitetssäkring av resistensbestämningar.

De mätdata som accepteras för svensk resistensövervakning bygger på resultat erhållna med kvantitativa metoder (MIC, hämningszon) eller med kvalitativa metoder som identifikation av kända resistensgener eller deras genprodukter. Brytpunkter enligt NordiCAST.

Svensk övervakning av antibiotikaresistens bygger på:

Läs mer på andra webbplatser

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M)

STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens)

NordiCAST

Läs mer på internationella webbplatser

ECDC EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network)

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

WHO: Drug resistance

WHO GLASS

Statistik över försäljningen av antibiotika i Sverige och övriga länder i Europa.

Gå till toppen av sidan