Samordning inför och vid kris

Lyssna

För att vi i Sverige ska kunna hantera utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar eller andra gränsöverskridande hälsohot måste flera myndigheter, region, kommuner och organisationer samarbeta. Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordningen av det nationella smittskyddsarbetet inför och vid kris.

Folkhälsomyndigheten ska samordna smittskyddsarbetet på nationell nivå, samordna förberedelserna för försörjning av läkemedel inför allvarliga utbrott av vissa smittsamma sjukdomar samt beredskapen mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot enligt det internationella hälsoreglementet (IHR 2005). Hälsohoten kan vara orsakade av biologiska, kemiska eller radionukleära ämnen. Även hälsohot med miljöursprung eller okänt ursprung omfattas.

Myndigheten är även utsedd nationell kontaktpunkt mot WHO samt Europeiska smittskyddmyndigheten (ECDC). Det innebär att myndigheten utgör länken mellan beredskapsarbetet på lokal och regional nivå i Sverige och beredskapsarbetet på internationell nivå.

Internationella hälsoreglementet (IHR)

Smittskyddsläkemedel i beredskapslager

Folkhälsomyndigheten samordnar även pandemiberedskapen på nationell nivå och ger stöd till planeringen på regional och lokal nivå, där det operativa arbetet bedrivs.

Pandemiberedskap

I Sverige ansvarar flera myndigheter på nationell, regional och lokal nivå gemensamt för att förebygga och hantera spridningen av smittsamma sjukdomar. Beroende på vilken typ av hälsohot som behöver hanteras samverkar Folkhälsomyndigheten med olika aktörer. Smittskyddsläkarna i regionerna och många andra myndigheter runt om i landet är viktiga delar av den kedja som ser till att vi har ett gott skydd mot smitta och andra allvarliga hälsohot.

Att Folkhälsomyndigheten samordnar det nationella smittskyddet och beredskapen mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot innebär inte att Folkhälsomyndigheten ska hantera alla hälsohot utan de hanteras enligt ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den aktör som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har ansvaret för att verksamheten ska fungera vid en kris. Men alla aktörer som berörs av en kris ska stödja varandra och samverka.

Mer om krishanteringens grunder (Krisinformation.se)

Vid en kris

Vid en allvarlig kris ska Folkhälsomyndigheten snabbt kunna upprätta en ledningsfunktion om krisen berör det egna ansvarsområdet eller medför behov av stöd till och samverkan med andra aktörer inom sektorn. Folkhälsomyndighetens krisledningsorganisation ska på ett flexibelt sätt kunna anpassas till aktuella störningar eller kriser och det behov av samordning och inriktning som finns för att hantera den uppkomna situationen.