Pandemiberedskap

Lyssna

En pandemi innebär en omfattande spridning av ett smittämne som kommer att påverka stora delar av vårt samhälle. Därför är det viktigt att ha en god beredskap.

Beredskapsplaneringen för en pandemi ska begränsa smittspridningen och minska de negativa konsekvenserna för de som påverkas av pandemin. Folkhälsomyndigheten samordnar pandemiberedskapen på nationell nivå och ger stöd till planeringen på regional och lokal nivå, där det operativa arbetet bedrivs.

En pandemi berör många aktörer i samhället. För att hanteringen ska vara så effektiv som möjligt krävs samverkan mellan aktörerna på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Folkhälsomyndigheten har ett samordningsansvar i arbetet med att förebygga och hantera smittsamma sjukdomar.

Kunskapsunderlag om pandemiberedskap

Publikationerna nedan är ett stöd i planeringen inför en pandemi. Målgrupper är myndigheter, smittskyddsläkare, beredskapschefer, beredskapssamordnare samt för verksamhets- och planeringsansvariga inom regionernas och kommunernas hälso- och sjukvård. De kan även användas av andra verksamheter för att ta fram en egen beredskapsplan för en pandemi. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat två av dokumenten i maj 2023 utifrån den nya beredskapsförordningen och de erfarenheter och lärdomar som gjorts från covid-19 så här långt (dokumentet om läkemedel kommer att uppdateras under 2024).

Det pågår i maj 2023 fortsatta utvärderingar av covid-19 pandemin liksom flera utredningar inom beredskapsområdet som kommer att påverka planeringen inför, och hanteringen av, utbrott av smittsamma sjukdomar och internationella hälsohot inklusive pandemier. Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag om pandemiberedskap kommer därför att behöva uppdateras allteftersom nya vägledningar och nya regleringar upprättas och träder i kraft.

Exempel på förändringar som kan komma att påverka samhällets pandemiplanering är:

  • Ett nytt globalt pandemifördrag och som beräknas vara klart under 2024
  • En revidering av det internationella hälsoreglementet och som beräknas vara klar under 2024
  • En ny EU-beredskapsplan för hälsokriser och pandemier och som beräknas vara klar under 2024

Planeringsstöd