Pandemiberedskap

En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus som sannolikt kommer att påverka stora delar vårt samhälle. Därför är det viktigt att ha en god beredskap.

Underliggande innehåll:

Beredskapsplaneringen för pandemisk influensa ska begränsa smittspridningen och minska de negativa konsekvenserna för de som påverkas av pandemin. Sedan den 1 juli 2015 har Folkhälsomyndigheten det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet som tidigare hanterades av Socialstyrelsen. Vi samordnar pandemiberedskapen på nationell nivå och ger stöd till planeringen på regional och lokal nivå, där det operativa arbetet bedrivs.

Här finns fyra dokument som syftar till att stötta beredskapsarbetet:

Dokumenten är ett stöd i planeringen inför en influensapandemi för myndigheter, smittskyddsläkare, beredskapschefer, beredskapssamordnare samt för verksamhets- och planeringsansvariga inom landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård. De kan även användas av andra verksamheter för att ta fram en egen pandemiplan.

Samverkan och samordning

En pandemi berör många aktörer i samhället. För att hanteringen ska vara så effektiv som möjligt krävs väl etablerade nätverk mellan aktörerna på nationell, regional och lokal nivå. Folkhälsomyndigheten har ett samordningsansvar i arbetet med att förebygga och hantera smittsamma sjukdomar.

För att främja samordning inom pandemiområdet har en grupp, NPG – nationella pandemigruppen, bildats. NPG består av representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Länsstyrelserna.

Gå till toppen av sidan