Avloppsbaserad övervakning

Lyssna

Folkhälsomyndigheten arbetar med övervakning av smittämnen i avloppsvatten för att utvärdera det som ett komplement till övrig övervakning. Här förklarar vi vad avloppsbaserad övervakning innebär och hur den för närvarande används.

Övervakningen av smittämnen i avloppsvatten utgår från att smittämnet utsöndras via avföringen och, via toaletten, hamnar i avloppsvattnet. Smittämnet transporteras vidare till ett avloppsreningsverk där en provtagning sker innan avloppsvattnet renas.

Genom att analysera det provtagna avloppsvattnet kan både förekomsten av och mängden smittämnen bestämmas. Mängden smittämnen kan säga något om det rådande smittläget i den befolkning som är ansluten till reningsverket. För att analysera vilken typ av smittämne som förekommer i befolkningen används bland annat sekvensering.

Nationell övervakning av SARS-coronavirus-2 i avloppsvatten

Kvantitativa analyser (analys för att bestämma mängden virus) av avloppsvatten görs för närvarande en gång i veckan på ett femtontal orter i Sverige. Det innebär att cirka tre miljoner invånare omfattas. Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samordnar provtagningarna och analyserna på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Resultaten publiceras sedan veckovis på den svenska dataportalen för covid-19 och pandemisk beredskap. På portalen finns även en närmare beskrivning av analyserna och vilka metoder som används. Folkhälsomyndigheten utvärderar för närvarande hur data från avloppsövervakningen relaterar till data från andra övervakningssystem.

Djupare analyser av vilka virusvarianter som förekommer i avloppsvattnet görs genom en sekvensering av virusets arvsmassa (RNA). Detta kompletterar informationen om de virusvarianter som Folkhälsomyndigheten samlar in via regionernas sekvensering av kliniska prover från personer som är sjuka i covid-19.

Dataportalen för covid-19 och pandemisk beredskap:

SLU:s arbete med avloppsanalyser inom det nationella forskningscentret Swedish Environmental Epidemiology Center (SEEC):

Uppdrag att analysera avloppsvatten från Arlanda

Provtagningen av avloppsvatten på flygplatser kan vara av särskilt intresse eftersom det ger en möjlighet att analysera förekomsten av smittämnen bland resenärer. På så sätt kan man bedöma sannolikheten för en spridning mellan geografiska områden. Sedan början av året samordnar Folkhälsomyndigheten provtagningen av avloppsvatten från Arlanda för att analysera förekomsten av SARS-coronavirus-2. Forskare på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) genomför analyserna.

Provtagningen och analysen av smittämnen i avloppsvatten från Arlanda görs på uppdrag av regeringen:

Europeiskt samarbete

Det finns sedan 2021 en rekommendation från Europeiska kommissionen om att samtliga medlemsstater ska genomföra en avloppsbaserad övervakning av SARS-coronavirus-2. EU-kommissionen ordnar även regelbundna möten för att diskutera möjligheter till samarbete och utveckling av övervakningen.

Att övervaka SARS-coronavirus-2 och andra smittämnen i avloppsvatten föreslås även i det reviderade avloppsdirektivet.

EU-kommissionens rekommendation om övervakning av SARS-coronavirus-2 i avloppsvatten:

  • Commission recommendation of 17.3.2021 on a common approach to establish a systematic surveillance of SARS-CoV-2 and its variants in wastewaters in the EU (ec.europa.eu)

Europeiska plattformen för avloppsbaserad övervakning av SARS-coronavirus-2 (EU4S-DEEP):

EU:s förslag till reviderat avloppsdirektiv:

Läs mer