Apkoppor (engelska monkeypox) är en sällsynt, sporadisk zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den förekommer huvudsakligen i de afrikanska regnskogarna, där infektionen finns hos vilda apor, men det är sannolikt olika gnagare som är reservoar för smittan.

Apkoppor är knappast aktuellt i Sverige annat än möjligen som importsmitta, på samma sätt som den spreds i USA 2003 via importerade sällskapsdjur. Inte ens där sjukdomen förekommer naturligt har den hittills utgjort något stort folkhälsoproblem.

Vad orsakar apkoppor och hur sprids det?

Apkoppor orsakas av apkoppsvirus, en distinkt art av så kallad ortopoxvirus och som är något skilt från det virus som kan orsaka smittkoppor hos människa.
Kunskaperna om sjukdomens smittspridning, smittvägar och inkubationstid är ofullständiga, men kontakt med infekterade djur tycks vara den vanliga smittvägen. Vid utbrott kan man ibland se smitta från person till person.

Någon exakt inkubationstid finns ej angiven, men är troligen omkring två veckor.

Symtom och komplikationer

Sjukdomsbilden vid apkoppor liknar den vid smittkoppor, men är i regel mildare. Den kan också förväxlas med vattkoppor. Dödligheten hos barn har angivits till omkring tio procent.

Diagnostik och behandling

Diagnosen misstänks utifrån epidemiologi och den kliniska bilden. Den verifieras genom elektronmikroskopisk metodik och olika molekylärbiologiska metoder.

Någon specifik behandling mot apkoppor finns inte.

Allmänt förebyggande åtgärder

Man kan förebygga smitta genom att undvika kontakt med smittade djur. Genom vaccination mot smittkoppor fick man även ett visst skydd mot apkoppor.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Eftersom sjukdomen är så ovanlig bör smittskyddsläkaren kontaktas vid ett misstänkt fall.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Monkeypox