Listeria (Sverige september 2022–augusti 2023)

Lyssna

Utbrottet av listeria kopplat till laxprodukter bedöms vara över.

2023-11-08

Totalt 19 personer rapporterades insjuknade i utbrottet med samma variant av listeria serotyp IIa ST37 under perioden september 2022-augusti 2023, varav 15 under 2023 (se figur). Sjukdomsfallen var i åldrarna 63-93 år (median 83 år) varav 13 män och sex kvinnor. Fallen rapporterades från 10 olika regioner. Sju av sjukdomsfallen avled i nära anslutning till sin listeriainfektion. Det är dock ofta svårt att säga vilken roll listeriainfektionen har som dödsorsak eftersom de flesta av patienterna som drabbas har svåra bakomliggande sjukdomar.

Av de fall som det fanns information om vad de ätit innan insjuknandet hade 14 ätit någon typ av vakuumpackad lax (gravad/kallrökt/varmrökt lax) av något av två olika varumärken. Båda dessa varumärken produceras av samma företag och listeria påvisades i både produkter och omgivningsprover i företagets anläggning. Jämförelser av bakteriens arvsmassa i prov från livsmedel, anläggning och humanfall visade att det var samma variant av listeria. Företaget utökade sin provtagning och utförde ytterligare saneringsåtgärder på anläggningen. I efterhand kunde även samma variant av listeria påvisas i ett par olika partier av laxråvara från ett slakteri i Norge som levererar till företaget. Sammantaget pekade allt på att lax var den troliga smittkällan.

Figur 2023-11-08. Antalet fall av listeria serotyp IIa ST37 tillhörande utbrottet 2022-2023.

Fyra fall av listeria inträffade under hösten 2022 och sedan tillkom 15 fall under maj-augusti 2023.

2023-09-01

Totalt 19 personer har rapporterats insjuknade i utbrottet med samma variant av listeria serotyp IIa ST37 sedan hösten 2022, varav 15 fall sedan slutet av maj i år (se figur). Sjukdomsfallen är i åldrarna 63-93 år varav 13 män och sex kvinnor. Fallen har rapporterats från 10 olika regioner. Sex av sjukdomsfallen har avlidit i nära anslutning till sin listeriainfektion. Det är dock ofta svårt att säga vilken roll listeriainfektionen har som dödsorsak eftersom de flesta av patienterna som drabbas har svåra bakomliggande sjukdomar.

Av de fall som det finns information om vad de ätit innan insjuknandet har 14 fall ätit någon typ av vaccumpackad lax (gravad/kallrökt/varmrökt lax) av något av två olika varumärken. Båda dessa varumärken produceras av samma företag och listeria har påvisats i både produkter och omgivningsprover i företagets anläggning. Jämförelser av bakteriens arvsmassa i prov från livsmedel, anläggning och humanfall visar att det är samma variant av listeria, vilket pekar på att laxprodukterna är den troliga smittkällan. Företaget har utökat sin provtagning och genomför ytterligare saneringsåtgärder på anläggningen.

Utbrottet utreds tillsammans med smittskyddsenheterna och Livsmedelsverket.

Figur 2023-09-01. Antalet fall av listeria serotyp IIa ST37 tillhörande utbrottet kopplat till lax 2022-2023.

Fyra fall av listeria inträffade under hösten 2022, sedan tillkom 15 fall under maj-augusti 2023.

2023-08-04

Sexton personer har rapporterats insjuknade i utbrottet med samma variant av listeria serotyp IIa, varav tolv sedan slutet av maj. Sjukdomsfallen är i åldrarna 63-93 år varav tolv män och fyra kvinnor. Fallen har rapporterats från åtta olika regioner. Fyra av de äldre sjukdomsfallen har avlidit i nära anslutning till sin listeriainfektion.

Fortsatta intervjuer med bekräftade sjukdomsfall har stärkt misstankarna mot kallrökt och/eller gravad lax och spårandet av en specifik produkt fortgår.

2023-07-21

Sedan slutet av maj till början av juli har tio personer insjuknat i listeriainfektion orsakad av samma variant av listeria, serotyp IIa. Ytterligare fyra personer insjuknade under hösten 2022 med samma bakteriestam. Fallen utgörs av tio män och fyra kvinnor och är i åldrarna 63 till 93 år. De har rapporterats från åtta av landets regioner. Enligt de uppgifter som rapporterats till Folkhälsomyndigheten har tre av de insjuknade i den äldsta åldersgruppen avlidit i nära anslutning till sin listeriainfektion.

De personer som vi känner till som blivit sjuka har fått svara på en enkät om vilka livsmedel de har ätit. Många har angett att de ätit kallrökt och/eller gravad lax, men exakt vilken produkt som har orsakat utbrottet är inte klarlagt.

Riskgrupper för att få svår sjukdom av listeria är gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.