Sjukdomsinformation om stelkramp

Lyssna

Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion som obehandlad ofta leder till döden. Stelkrampsbakterien förekommer i hela världen. I Sverige inträffar årligen enstaka fall av stelkramp bland ovaccinerade individer.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar stelkramp och hur sprids sjukdomen?

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie, Clostridium tetani, som normalt finns i tarmen hos många djur men även i jord som gödslats. Sporerna kan överleva i jorden i decennier. Smittan överförs främst via sår. Bakterien bildar ett gift (toxin) som blockerar nervimpulserna från vissa celler i ryggmärgen. Det är effekten av detta som ligger bakom sjukdomens symtom.

Stelkrampsfall kan även inträffa trots att man inte har synliga sår. Sjukdomen smittar inte från människa till människa.

Symtom och behandling

Tiden från att man har smittats tills man blir sjuk (inkubationstiden) kan variera från enstaka dagar till omkring tre veckor.

Sjukdomen karakteriseras av smärtsamma, krampliknande muskelsammandragningar som först brukar uppträda i ansiktet ("risus sardonicus" = sardoniskt leende) och nacken, och som sedan sprider sig till övriga kroppen.

Specifik behandling ges med antibiotika för att avdöda (inaktivera) stelkrampsbakterierna, ofta ges också ett immunglobulin mot toxinet. Med en modern intensivvårdsbehandling är dödligheten låg. Eftersom risken för kvävning i anslutning till krampanfallen är stor, brukar ofta patienterna sövas ned och behandlas i respirator tills toxinet gått ur kroppen.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomen övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar.

Stelkramp – sjukdomsstatistik

Diagnosen ställs i första hand genom den typiska sjukdomsbilden. I undantagsfall påvisas bakterien genom odling.

Förebyggande åtgärder

Ett effektivt vaccin finns och vaccination mot stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år. Det finns också rekommendationer för profylax vid sårskador som gäller ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade vuxna.

Vaccination mot stelkramp

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall

Stelkramp är en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren och till Folkhälsomyndigheten.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer