Varianter av viruset som orsakar covid-19

Lyssna

Liksom andra virus förändras SARS-CoV-2 över tid och nya virusvarianter uppstår. Egenskaper hos en del varianter har visat sig påverka hur pandemin utvecklas. Därför har de klassificerats som virusvarianter av särskild betydelse. För att följa utvecklingen av virusvarianter i Sverige utökades och intensifierades övervakningen i januari 2021.

Indikationer för helgenomsekvensering av SARS-CoV-2

Inom det nationella övervakningsprogrammet gör Folkhälsomyndigheten i samarbete med regionerna fördjupade analyser av hela virusets arvsmassa för ett antal inkomna prover. Mer om indikationer i publikationen.

Även globalt pågår ett långsiktigt arbete för att upptäcka och följa virusvarianter av särskild betydelse. De sekvenserade stammarna laddas upp i den globala sekvensdatabasen GISAID. Arbetet är viktigt bland annat för att kunna säkerställa att det finns effektiva vacciner och antiviraler.

Vanligt att virus muterar

Att virus muterar, det vill säga förändrar sin arvsmassa, är vanligt och en del av evolutionen. De flesta mutationer leder inte till någon faktisk förändrad funktion eller egenskap hos virus, men det är känt att vissa förändringar ger ökad smittsamhet. Olika mutationer kan också påverka vacciners och antiviralers effektivitet, hur sjuk man blir om man blir smittad, eller laboratoriernas möjlighet att diagnosticera viruset.

Olika typer av analyser

För att följa och upptäcka nya virusvarianter undersöks virusets arvsmassa. Hela arvsmassan kan undersökas med så kallad helgenomsekvensering. En annan metod är att använda en så kallad typnings-PCR för att snabbare hitta kända specifika mutationer eller deletioner (förlust av en liten del av arvsmassan) som talar för en viss virusvariant.

Virusvarianter av särskild betydelse bevakas noggrant

I enlighet med den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s riskbedömning bevakar Folkhälsomyndigheten vilka virusvarianter av särskild betydelse som cirkulerar i Sverige Det innebär även att myndigheten noggrant följer kunskapsutvecklingen om de olika virusvarianterna av särskild betydelse.

Som ett tillägg till den helgenomsekvensering som sker löpande kan Folkhälsomyndigheten besluta om en tillfällig utökad nationell övervakning med typnings-PCR. Det görs när en ny virusvariant av särskild betydelse upptäcks, som ECDC bedömer har en ökad spridningsförmåga jämfört med andra genetiska grupper. Typnings-PCR ger ett snabbare men mindre detaljerat svar än helgenomsekvensering.

När en virusvariant av särskild betydelse har bedömts ge upphov till ökad spridning kan justerade smittskyddsåtgärder införas nationellt eller regionalt. Folkhälsomyndigheten ser också över smittskyddsåtgärderna nationellt för eventuella skärpningar.

Film om SARS-CoV-2 virusvarianter

Visste du det här om virus?

Ladda ner filmen om virus i mp4-format (share.mediaflowpro.com)