Inom det nationella övervakningsprogrammet gör Folkhälsomyndigheten i samarbete med regionerna fördjupade analyser av hela virusets arvsmassa på minst 10 procent av alla positiva fall per vecka.

Utöver det undersöks särskilt prover från bland annat personer som har smittats i utlandet och personer som har fått covid-19 trots att de är vaccinerade.

Inom ramen för den regionala övervakningen kan ytterligare analyser genomföras utifrån regionens behov och bedömning.

Även globalt pågår ett långsiktigt arbete för att upptäcka och följa virusvarianter av särskild betydelse. Det är viktigt bland annat för att kunna säkerställa att det finns effektiva vacciner.

Vanligt att virus muterar

Att virus muterar, det vill säga förändrar sin arvsmassa, är vanligt och en del av evolutionen. De flesta mutationer leder inte till någon faktisk förändrad funktion eller egenskap hos virus, men det är känt att vissa förändringar ger ökad smittsamhet. Olika mutationer kan också påverka vaccinernas effektivitet, hur sjuk man blir om man blir smittad, eller laboratoriernas möjlighet att diagnosticera viruset.

Olika typer av analyser

För att följa och upptäcka nya virusvarianter undersöks virusets arvsmassa. Hela arvsmassan kan undersökas med så kallad helgenomsekvensering. En annan metod är att använda en så kallad typnings-PCR för att snabbare hitta kända specifika mutationer eller deletioner (förlust av en liten del av arvsmassan) som talar för en viss virusvariant.

Inom ramen för den nationella övervakningen görs idag undersökningar av virusets arvsmassa på prover:

  • som väljs ut slumpmässigt för att få en uppfattning om varianternas förekomst och spridning i Sverige
  • från personer som testats positivt för pågående covid-19 efter utlandsvistelse
  • vid infektion efter vaccination
  • vid återinfektion (det vill säga om en person som har haft covid-19 mer än tre månader tidigare blir sjuk igen)
  • från pågående utbrott i landet.

Du kan inte själv välja om ditt prov ska analyseras vidare, eller med vilken metod.

Virusvarianter av särskild betydelse bevakas noggrant

Genom ett nationellt övervakningsprogram samlar Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna information om vilka virusvarianter av särskild betydelse som cirkulerar i Sverige. Arvsmassan analyseras med helgenomsekvensering på minst 10 procent av alla positiva fall per vecka. Om antalet fall i landet är lågt, analyseras minst 2 000 fall per vecka, eller alla fall där prov finns tillgängligt.

I enlighet med den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s riskbedömning bevakar Folkhälsomyndigheten vilka virusvarianter av särskild betydelse som cirkulerar i Sverige Det innebär även att myndigheten noggrant följer kunskapsutvecklingen om de olika virusvarianterna av särskild betydelse.

Som ett tillägg till den helgenomsekvensering som sker löpande kan Folkhälsomyndigheten besluta om en tillfällig utökad nationell övervakning med typnings-PCR. Det görs när en ny virusvariant av särskild betydelse upptäcks, som ECDC bedömer har en ökad spridningsförmåga jämfört med andra genetiska grupper. Det har gjorts när det gäller både alfa- och deltavarianten som har konstaterats orsaka ett ökande antal fall. Fördelningen per vecka och region hittar du på vår statistiksida (länk längre ner). Typnings-PCR ger ett snabbare men mindre detaljerat svar än helgenomsekvensering.

När en virusvariant av särskild betydelse har bedömts ge upphov till ökad spridning kan justerade smittskyddsåtgärder införas nationellt eller regionalt. Folkhälsomyndigheten ser också över smittskyddsåtgärderna nationellt för eventuella skärpningar.

Film om virus

Visste du det här om virus?

Ladda ner filmen om virus i mp4-format

Läs mer