Vaccination mot influensa

Lyssna

Influensa är en virussjukdom som karaktäriseras av feber, hosta och ont i kroppen. Smittsamheten är mycket stor och vissa personer som blir smittade riskerar att bli allvarligt sjuka. Sidan har uppdaterats inför säsongen 2023–2024 och uppdateras löpande

Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet. Det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje år för att få ett skydd.

Sjukdomsinformation om influensa

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett annat virus än influensa.

Vaccination av personer i riskgrupp

De flesta regioner påbörjar de allmänna vaccinationskampanjerna den 7 november 2023 (vecka 45) med att erbjuda influensavaccination till personer som tillhör en riskgrupp. Även personer som arbetar med personer som tillhör en riskgrupp erbjuds influensavaccination.

Var influensavaccination av riskgrupper utförs varierar mellan regioner, det kan vara på vårdcentraler, hälsocentraler eller vaccinationsmottagningar. Dessa mottagningar kan ge mer information om var man kan vaccinera sig och öppettider.

Kostnad för vaccination

Alla regioner erbjuder gratis influensavaccination till gravida, personer som är 65 år eller äldre och övriga riskgrupper.

Riskgrupper och övriga grupper som rekommenderas vaccination

De personer som har en ökad risk för allvarlig sjukdom och död om de får influensa (se faktaruta nedan), bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år.

Riskgrupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • Alla personer som är 65 år och äldre (fyller 65 år innevarande år)
 • Alla gravida efter graviditetsvecka 12. För de gravida som har en ytterligare riskfaktor enligt listan nedan kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13
 • Alla personer från 6 månader med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma.
  • Andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom

Influensavaccination av gravida

Övriga grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.

Andra grupper som särskilt kan beaktas för influensavaccination utöver ovanstående definierade riskgrupper är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, eller liknande stöd, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens men även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

Individuell bedömning angående influensavaccination kan behövas

De medicinskt definierade riskgrupperna ovan omfattar barn och vuxna med kroniska sjukdomar och tillstånd med ökad risk för allvarlig influensa. Dessa grupper är mer eller mindre heterogena, och i vissa fall kan behandlande läkare behöva göra en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte. Behandlande läkare kan också bedöma att vissa patienter utanför de ovan nämnda riskgrupperna ska rekommenderas influensavaccination av individuella skäl.

Vaccinationerna av övriga personer

Från början av december och framåt kan övriga personer erbjudas vaccination mot influensa. Det exakta datumet kan variera regionalt. För personer som inte rekommenderas vaccination ges vaccination främst hos privata vaccinatörer.

Samtidig vaccination

Vaccinationen mot säsongsinfluensa går i de flesta fall att kombinera med ett eller flera andra vaccinationer, t.ex. mot covid-19 eller pneumokocker. Om du som rekommenderas vaccination har frågor, vänd dig till din vårdcentral, hälsocentral eller vaccinationsmottagning.

Olika typer av influensavacciner

Varje region upphandlar inför varje säsong influensavacciner för vaccination av riskgrupperna. Information om vad som är tillgängligt för riskgrupper i respektive region kan man få från sin vårdcentral eller på 1177.se. Hos privata vaccinatörer kan man erbjudas vacciner från andra producenter än de som upphandlats av regionerna.

Alla producenter använder de vaccinstammar som WHO har rekommenderat inför säsongen och alla marknadsförda vacciner uppfyller europeiska och svenska krav för effektivitet och säkerhet.

För säsongen 2023–2024 är tre olika typer av influensavaccin upphandlade:

 • Inaktiverade vacciner som innehåller en standarddos antigenmängd, och som ges till de flesta personer som erbjuds vaccination.
 • Ett förstärkt vaccin för personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Vaccinet innehåller en standarddos antigenmängd tillsammans med ett förstärkningsmedel – ett så kallat adjuvans. Adjuvans används för att förstärka immunsystemets svar på vaccinationen.
 • Ett vaccin som ges via nässprej och innehåller levande, försvagade virus. Vaccinet kan ges till barn i åldern 2–17 år.

En annan typ av influensavaccin är högdosvaccin som innehåller en högre mängd antigen än standarddos vaccinet. Detta vaccin kan finnas hos vissa privata vaccinatörer.

Biverkningar

Allvarliga reaktioner vid en vaccination mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. De injicerade vaccinerna kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Vanliga eller mycket vanliga biverkningar från det levande försvagade vaccinet är rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, muskelvärk och feber. Förstärkta vacciner kan ge något mer reaktioner än standarddosvaccinerna, såsom mer ömhet på injektionsstället, trötthet, huvudvärk eller muskelvärk.

Frågor och svar om säkerhet och biverkningar: Vilka kända biverkningar finns det?

För att läsa mer om de tillgängliga vaccinerna mot säsongsinfluensa och dokumenterade biverkningar se Läkemedelsverkets webbplats eller sök på vaccinets namn i Fass Allmänhet.

Mer om influensavacciner

De flesta influensavacciner innehåller proteiner från influensavirus som har odlats fram i befruktade hönsägg och sedan inaktiverats (avdödats). En liten mängd av de renade virusproteinerna stimulerar immunförsvaret att producera skyddande nivåer av antikroppar mot de virus som ingår i vaccinet.

Äggbaserade vacciner mot säsongsinfluensa har getts till flera miljarder människor sedan vaccinerna började användas på 1940-talet och är fortsatt den mest använda vaccintypen mot influensa, såväl i Sverige som internationellt.

Information om vaccination mot influensa och covid-19 översatt till olika språk

Rekommendationer för vaccination mot covid-19

Läs mer