För barn som är födda före gestationsvecka 32 rekommenderas en extra dos av hexavalent vaccin för att ge ett tidigt och förstärkt skydd: Rekommendationer för vaccination av för tidigt födda barn.

Rekommendationer för vaccination av asylsökande, framförallt från Syrien, Afghanistan och Irak, finns i ett separat dokument: Vaccinationer till människor på flykt. Rekommendationer till hälso- och sjukvården.

Covid-19

Rekommendation om vaccination mot covid-19

Difteri och stelkramp

Vaccinationer mot difteri och stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som är grundvaccinerade enligt vaccinationsprogrammet tar en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp

På grund av brist på monovalenta vacciner mot difteri och stelkramp har Folkhälsomyndigheten i februari 2017 tagit fram särskilda rekommendationer om grundvaccination av vuxna.

Rekommendationer för grundvaccination av vuxna mot difteri och stelkramp

Hepatit B

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla spädbarn vaccination mot hepatit B och sedan 2016 erbjuder alla regioner vaccinet kostnadsfritt inom regionala vaccinationsprogram. Vaccin mot hepatit B rekommenderas också till personer i grupper med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B. Vaccinet bör även ges till personer som har utsatts för känd eller förmodad hepatit B-smitta, i vissa fall i kombination med specifikt immunglobulin.

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B

Influensa

Årlig vaccination mot influensa rekommenderas till personer som löper högre risk för allvarlig influensasjukdom: personer över 65 år, vuxna och barn som tillhör vissa medicinska riskgrupper och gravida kvinnor (under andra och tredje trimestern).

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Kikhosta

Vaccination mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds från tre månaders ålder. Kikhosta förekommer fortfarande och när spädbarn som inte ännu hunnit få sin vaccination smittas av kikhosta kan de bli svårt sjuka. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför uppmärksamhet på symtom på kikhosta, förebyggande behandling och att vaccination ges i tid enligt programmet.

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Folkhälsomyndigheten har under 2019 utfört en kompletterande litteraturgranskning med syfte att revidera kunskapsläget om maternell vaccination mot kikhosta.

Maternell vaccination mot kikhosta - sammanfattning (PDF, 796 kB)

Complementary literature review of vaccination in pregnancy to prevent pertussis in early infancy (PDF, 1 MB)

Meningokocker

Vaccination mot meningokocker rekommenderas till personer med underliggande sjukdomstillstånd som medför en ökad risk för att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Även personer som har ökad risk att exponeras för meningokocker bör erbjudas vaccination.

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion

Mässling, påssjuka och röda hund

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen bör ha skydd mot mässling, påssjuka och röda hund. Alla barn erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vuxna bör särskilt se över sitt behov av vaccinationer inför utlandsresor.

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Pneumokocker

Vaccination av spädbarn mot pneumokocker ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vaccination mot pneumokocker för vuxna och barn över två år med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd, samt för personer över 65 år.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Rabies

Vaccination mot rabies ges företrädesvis till grupper som i yrket kan tänkas komma i kontakt med viruset, t.ex. vissa personer inom karantänsverksamheten, veterinärväsendet, viltvården, tullväsendet, vid laboratorier som bedriver rabiesdiagnostik samt vid sjukvårdsinrättningar i områden där rabies förekommer (enzootiska områden). Vaccination bör även övervägas till utlandsresenärer med längre vistelse i enzootiska områden där det är svårt att snabbt få behandling med vacciner och immunglobulin.

Rekommendationer om förebyggande av rabies

Tuberkulos

Vaccination mot tuberkulos rekommenderas till barn med ökad risk att smittas, men inte till vuxna. Vaccination inför resor är sällan motiverat.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination