Vaccinationer som rekommenderas vissa barn finns beskrivna i följande informationsblad: Det svenska vaccinationsprogrammet – Riktad del för vissa barn.

Rekommendationer för vaccination av asylsökande, framförallt från Syrien, Afghanistan och Irak, finns i ett separat dokument: Vaccinationer till människor på flykt. Rekommendationer till hälso- och sjukvården.

Difteri och stelkramp

Vaccinationer mot difteri och stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som är grundvaccinerade enligt vaccinationsprogrammet tar en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp

På grund av brist på monovalenta vacciner mot difteri och stelkramp har Folkhälsomyndigheten i februari 2017 tagit fram särskilda rekommendationer om grundvaccination av vuxna.

Rekommendationer för grundvaccination av vuxna mot difteri och stelkramp

Hepatit B

Vaccin mot hepatit B rekommenderas till personer i grupper med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds vaccination. År 2016 har alla landsting och regioner infört regionala program och vaccin mot hepatit B erbjuds kostnadsfritt till alla spädbarn.
Vaccinet bör även ges till personer som har utsatts för känd eller förmodad hepatit B-smitta, i vissa fall i kombination med specifikt immunglobulin.

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B; profylax med vaccin och immunoglobulin - före och efter exposition

Influensa

Årlig vaccination mot influensa rekommenderas till personer som löper högre risk för allvarlig influensasjukdom: personer över 65 år, vuxna och barn som tillhör vissa medicinska riskgrupper och gravida kvinnor (under andra och tredje trimestern).

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Kikhosta

Vaccination mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds från tre månaders ålder. Kikhosta förekommer fortfarande och när spädbarn som inte ännu hunnit få sin vaccination smittas av kikhosta kan de bli svårt sjuka. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför uppmärksamhet på symtom på kikhosta, förebyggande behandling och att vaccination ges i tid enligt programmet.

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Meningokocker

Vaccination mot meningokocker rekommenderas till personer med underliggande sjukdomstillstånd som medför en ökad risk för att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Även personer som har ökad risk att exponeras för meningokocker bör erbjudas vaccination.

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion

Mässling, påssjuka och röda hund

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen bör ha skydd mot mässling, påssjuka och röda hund. Alla barn erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vuxna bör särskilt se över sitt behov av vaccinationer inför utlandsresor.

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Pneumokocker

Vaccination av spädbarn mot pneumokocker ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vaccination mot pneumokocker för vuxna och barn över två år med vissa kroniska sjukdomar och/eller med nedsatt immunförsvar, samt för personer över 65 år.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Rabies

Vaccination mot rabies ges företrädesvis till grupper som i yrket kan tänkas komma i kontakt med viruset, t.ex. vissa personer inom karantänsverksamheten, veterinärväsendet, viltvården, tullväsendet, vid laboratorier som bedriver rabiesdiagnostik samt vid sjukvårdsinrättningar i områden där rabies förekommer (enzootiska områden). Vaccination bör även övervägas till utlandsresenärer med längre vistelse i enzootiska områden där det är svårt att snabbt få vaccination med moderna vacciner.

Rekommendationer om förebyggande av rabies

Tuberkulos

Vaccination mot tuberkulos rekommenderas till barn med ökad risk att smittas, men inte till vuxna. Vaccination inför kortare resor är sällan motiverat.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination