Faktablad om vaccination mot MPR och DTP

Folkhälsomyndigheten har publicerat tre nya faktablad: Bra att veta om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund; Till dig som ska vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund och Till dig som ska vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta. Faktabladen finns på svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Statistik om vaccination mot HPV

Vaccinationsstatistiken som bygger på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret och som redovisas på Folkhälsomyndighetens webbplats är uppdaterad och omfattar nu HPV-vaccinationer givna till och med den 31 december 2020.

HPV-vaccination av alla barn oavsett kön har fått en bra start under höstterminen 2020, trots covid-19-pandemin. Nästan lika många pojkar som flickor födda 2009 var vaccinerade med en dos av HPV-vaccin i slutet av 2020.

Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat

Faktabladet Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat finns på flera språk som arabiska, engelska, polska, ryska och somaliska.

Direktöverföring från PMO-journaler till vaccinationsregistret

Journalsystemet PMO har nu skapat möjlighet till direktöverföring av vaccinationsuppgifter från journaler till det nationella vaccinationsregistret. Tidigare har PMO haft koppling till Svevac därifrån uppgifter överfördes till vaccinationsregistret. Svevac kommer att avvecklas under 2021. PMO håller på att koppla om från Svevac för de vårdgivare som har avtalat för det.

HPV-vaccin effektivt mot livmoderhalscancer – en stor svensk studie publicerad

Tidigare studier har visat att vaccinet skyddar mot HPV-infektion, könsvårtor och allvarliga cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Nu visar en stor svensk studie att HPV-vaccin är effektivt mot livmoderhalscancer. Enligt studieresultat var risken för livmoderhalscancer 88 procent lägre hos kvinnor som hade vaccinerats mot HPV före 17 års ålder. Bland kvinnor som hade vaccinerats mellan 17-30 års ålder var risken 53 procent lägre jämfört med ovaccinerade. Nästan 1,7 miljoner flickor och kvinnor ingick i studien, varav över 500 000 var vaccinerade mot HPV.

KI: HPV-vaccin effektivt mot livmoderhalscancer

Lei Y, Ploner A, Elfström M, Wang J, Roth A, Fang F. HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. N Engl J Med 2020; 383:1340-1348

Ändringar i vaccinationsprogrammet

Den 1 augusti trädde ändringar i föreskrifter om vaccination av barn (2016:51) i kraft. Ändringarna innebär att vaccination mot HPV nu ska erbjudas alla barn, oavsett kön. Samtidigt ändrades tidpunkten för vaccination från årskurs 5 eller 6 till enbart årskurs 5. Det är pojkar födda från och med 2009 som omfattas av vaccinationsprogrammet.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram utbildnings- och informationsmaterial om vaccination mot HPV.

Ny version av vägledning för vaccination barn och ungdomar

I samband med föreskriftsändringar i augusti 2020 har Folkhälsomyndigheten uppdaterat vägledning för vaccination av barn och ungdomar. Dokumentet har kompletterats med HPV-vaccination av pojkar och reviderats enligt ändrade rekommendationer om vaccination mot tuberkulos. Utöver det har vissa andra texter kompletterats och förtydligats, främst i kapitlet Vaccination av barn som inte har följt schemat.

Reviderade rekommendationer om vaccination mot tuberkulos

Folkhälsomyndighetens har reviderat rekommendationer om preventiva insatser för tuberkulos under 2020. Kompletterande vaccination av barn som har ursprung från länder med ökad och hög förekomst av tuberkulos rekommenderas nu bara upp till 6 års ålder och så länge barnet är inskrivet på BVC.

Vaccinationsprogrammet och vacciner

Nedan finns länkar till webbsidor om vaccinationsprogrammet och vacciner:

Allmänt vaccinationsprogram för barn - om vaccinationsschema och reglering av vaccinationsprogrammet

Vacciner A-Ö - information om vacciner mot enskilda sjukdomar

Frågor och svar om vaccinationer - svar på vanliga frågor om vacciner, vaccinationer och vaccinationsprogrammet

Vaccinationer under covid-19-pandemi - information till BHV och elevhälsan om vaccinationer under covid-19-pandemi

Infografik om effekten av vaccinationsprogram – här hittar du bilder och filmer om effekten av vaccinationsprogram.

Vaccinfunkar.se – en webbplats för föräldrar och barn om sjukdomar och vaccinationer.

Om vaccination mot HPV

Vaccin mot HPV – samlingssida för informations- och utbildningsmaterial om HPV-vaccination.

HPV-vaccinuppföljning - om hur vaccinationsprogrammet mot HPV följs upp, studier om effekt och säkerhet

HPV-vaccination av pojkar i skolan (PDF, 506 kB) - information till EMI

Vägledning för HPV-vaccination vid vaccinbyte (PDF, 84 kB) – flödesschema för byte av HPV-vaccin.

Vaccinationsregistret

Alla vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Det är vårdgivare som ansvarar för vaccinationer som ska lämna uppgifter till registret. Hur registreringen fungerar i olika kommuner illustreras med kartor som visar andelen barn med registrerad MPR-vaccination.

Statistiken för HPV-vaccinationer som Folkhälsomyndigheten sammanställer två gånger om året bygger på uppgifter i vaccinationsregistret.