Vaccination mot covid-19 till barn från 12 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla från 12 års ålder vaccination mot covid-19.

Barn och unga - om vaccination mot covid-19

Årsrapport om barnvaccinationsprogrammet 2020

Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets gemensamma årsrapport 2020 är publicerad. Rapporten beskriver resultat av uppföljning av barnvaccinationsprogrammet gällande vaccinationstäcknig, sjukdomsförekomst och rapporterade misstänkta biverkningar för vacciner inom programmet.

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2020 

Faktablad om vaccination mot MPR och DTP

Folkhälsomyndigheten har publicerat tre nya faktablad:

Faktabladen finns på svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Statistik om vaccination mot HPV

Vaccinationsstatistiken, som bygger på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret och som redovisas på Folkhälsomyndighetens webbplats, är uppdaterad och omfattar nu HPV-vaccinationer givna till och med den 31 december 2020.

Statistik för HPV-vaccinationer

HPV-vaccination av alla barn oavsett kön har fått en bra start under höstterminen 2020, trots covid-19-pandemin. Nästan lika många pojkar som flickor födda 2009 var vaccinerade med en dos av HPV-vaccin i slutet av 2020.

Nyhet: Hög vaccinationstäckning för skydd mot HPV

Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat

Faktabladet "Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat" finns på flera språk som arabiska, engelska, polska, ryska och somaliska.

Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat

Direktöverföring från PMO-journaler till vaccinationsregistret

Journalsystemet PMO har nu skapat möjlighet till direktöverföring av vaccinationsuppgifter från journaler till det nationella vaccinationsregistret. Tidigare har PMO haft koppling till Svevac därifrån uppgifter överfördes till vaccinationsregistret. Svevac kommer att avvecklas under 2022. PMO håller på att koppla om från Svevac för de vårdgivare som har avtalat för det.

HPV-vaccin effektivt mot livmoderhalscancer – en stor svensk studie publicerad

Tidigare studier har visat att vaccinet skyddar mot HPV-infektion, könsvårtor och allvarliga cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Nu visar en stor svensk studie att HPV-vaccin är effektivt mot livmoderhalscancer. Enligt studieresultat var risken för livmoderhalscancer 88 procent lägre hos kvinnor som hade vaccinerats mot HPV före 17 års ålder. Bland kvinnor som hade vaccinerats mellan 17-30 års ålder var risken 53 procent lägre jämfört med ovaccinerade. Nästan 1,7 miljoner flickor och kvinnor ingick i studien, varav över 500 000 var vaccinerade mot HPV.

Ändringar i vaccinationsprogrammet

Den 1 augusti 2020 trädde ändringar i föreskrifterna om vaccination av barn i kraft. Ändringarna innebär att vaccination mot HPV nu ska erbjudas alla barn, oavsett kön. Samtidigt ändrades tidpunkten för vaccination från årskurs 5 eller 6 till enbart årskurs 5. Det är pojkar födda från och med 2009 som omfattas av vaccinationsprogrammet.

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Folkhälsomyndigheten har tagit fram utbildnings- och informationsmaterial om vaccination mot HPV som nås via länken nedan.

Utbildnings- och informationsmaterial om vaccination mot HPV

Ny version av vägledning för vaccination barn och ungdomar

I samband med föreskriftsändringar i augusti 2020 har Folkhälsomyndigheten uppdaterat vägledningen för vaccination av barn och ungdomar. Dokumentet har kompletterats med HPV-vaccination av pojkar och reviderats enligt ändrade rekommendationer om vaccination mot tuberkulos. Utöver det har vissa andra texter kompletterats och förtydligats, främst i kapitlet "Vaccination av barn som inte har följt schemat".

Vaccination av barn och ungdomar – Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Reviderade rekommendationer om vaccination mot tuberkulos

Folkhälsomyndighetens har reviderat rekommendationerna om preventiva insatser för tuberkulos under 2020. Kompletterande vaccination av barn som har ursprung från länder med ökad och hög förekomst av tuberkulos rekommenderas nu bara upp till 6 års ålder och så länge barnet är inskrivet på BVC.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination

Vaccinationsprogrammet och vacciner

Nedan finns länkar till webbsidor om vaccinationsprogrammet och vacciner:

Om vaccination mot HPV

Vaccinationsregistret

Alla vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Det är vårdgivare som ansvarar för vaccinationer som ska lämna uppgifter till registret. Hur registreringen fungerar i olika kommuner illustreras med kartor som visar andelen barn med registrerad MPR-vaccination.

Statistiken för HPV-vaccinationer som Folkhälsomyndigheten sammanställer bygger på uppgifter i vaccinationsregistret.

Statistik för HPV-vaccinationer