Nationella vaccinationsregistret

Lyssna

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) är ett hälsodataregister som används för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram samt covid-19-vaccinationer. Rapporteringen är obligatorisk för den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen.

Alla vaccinationer inom nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot covid-19 ska rapporteras till NVR. Rapporteringen är obligatorisk för vårdgivare och regleras i lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för registret.

Syftet med registret

NVR är ett verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram och covid-19-vaccinationer. NVR ger möjlighet att få en kvalitetssäker nationell övervakning av vaccinationstäckning. Det ger också möjlighet att övervaka vacciners skyddseffekt, och eventuella biverkningar, tillsammans med uppgifter från andra register.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik från och med statistikåret 2022.

Sveriges officiella statistik

Vaccinationer som ska rapporteras

Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och med den 1 januari år 2013

Vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det gäller vaccinationer mot följande sjukdomar:

 • Difteri
 • Stelkramp
 • Kikhosta
 • Polio
 • Haemophilus influenzae typ b
 • Pneumokocker
 • Mässling
 • Påssjuka
 • Röda hund
 • Humant papillomvirus
 • Rotavirus
 • Bra att veta om vaccinationer

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Ett informationsblad till föräldrar som beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan…

Inom det särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper från och med den 1 december år 2022

Vaccinationer som ges inom det särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper. Det gäller endast en sjukdom:

 • Pneumokocker

Vaccinationer mot covid-19 från och med den 1 januari år 2021

 • Covid-19

Uppgifter som ska rapporteras

 • Datum för vaccinationen
 • Den vaccinerades person-id
 • Vilket vaccin som använts
 • Satsnummer
 • Vårdgivare som ansvarat för vaccinationen

För covid-19-vaccinationer ska även dosnummer rapporteras.

Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

Vem du ska vända dig till vid frågor

Vaccinationsbevis/"Covidbevis"

Covidbevis utfärdades endast fram till den 30 juni år 2023.

EU-förordningen om covidbevis sträcker sig till den 30 juni år 2023. Det innebär att E-hälsomyndigheten upphörde med att utfärda covidbevis den 1 juli år 2023.

Covidbevis (ehalsomyndigheten.se)

Från den 1 juli år 2023 kan du vända dig till den vårdgivare där du blev vaccinerad för att få information om dina vaccinationer. I vissa fall finns information i Journalen på 1177.se.

1177.se

Vaccinationsintyg

Vänd dig till den vårdgivare, till exempel din vårdcentral/vaccinationsmottagning, där du har fått din vaccination.

Din egen vaccination (bokning etc.)

Vänd dig till din region vilken ansvarar för vaccinationerna.

Nationella vaccinationsregistret

Kontakta vaccinationsregistret (vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer