Alla vaccinationer inom nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot covid-19 ska rapporteras till NVR. Rapporteringen är obligatorisk och regleras i lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för registret.

Syftet med registret

NVR är ett verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram och covid-19-vaccinationer. NVR ger möjlighet att få en kvalitetssäker nationell övervakning av vaccinationstäckning, skyddseffekt och eventuella biverkningar.

Vaccinationer som ska rapporteras

Vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det gäller vaccinationer mot följande sjukdomar:

 • Difteri
 • Stelkramp
 • Kikhosta
 • Polio
 • Haemophilus influenzae typ b
 • Pneumokocker
 • Mässling
 • Påssjuka
 • Röda hund
 • Humant papillomvirus
 • Rotavirus

Vaccinationer som ges inom det särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper. Det gäller endast en sjukdom:

 • Pneumokocker (från och med december 2022).

Vaccinationer mot covid-19.

Faktablad om det svenska barnvaccinationsprogrammet (finns på flera språk)

Uppgifter som ska rapporteras

 • Datum för vaccinationen
 • Den vaccinerades person-id
 • Vilket vaccin som använts
 • Satsnummer
 • Vårdgivare som ansvarat för vaccinationen

För covid-19-vaccinationer ska även dosnummer rapporteras.

Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

Vid frågor om

Vaccinationsbevis/"Covidbevis"

Läs på E-hälsomyndigheten.se

Vaccinationsintyg

Vänd dig till den vårdgivare, till exempel din vårdcentral/vaccinationsmottagning, där du har fått din vaccination.

Din egen vaccination (bokning etc.)

Vänd dig till din region vilken ansvarar för vaccinationerna.

Nationella vaccinationsregistret

Kontakta vaccinationsregistret (vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer