Alla vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, som utförts från och med den 1 januari 2013, ska rapporteras till NVR. Rapporteringen är obligatorisk och regleras i lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för registret.

Syftet med registret

NVR är ett verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram samt, från den 1 januari 2021, för att följa upp covid-19-vaccinationer. NVR ger möjlighet att få en heltäckande och kvalitetssäker nationell övervakning av vaccinationstäckning, skyddseffekt och eventuella biverkningar.

Vaccinationer som ska rapporteras

 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • Haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • humant papillomvirus
 • rotavirus

Från den 1 januari 2021 även

 • covid-19

Faktablad om det svenska vaccinationsprogrammet (finns på flera språk)

Övriga uppgifter som ska rapporteras

 • datum för vaccinationen,
 • den vaccinerades person-id,
 • vilket vaccin som använts,
 • satsnummer och
 • den vårdgivare som ansvarat för vaccinationen.
 • För covid-19 ska troligtvis även dosnummer rapporteras.

Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor, synpunkter eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss via formuläret "Kontakta vaccinationsregistret" varje vardag. Vi bevakar denna brevlåda varje vardag.