Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Lyssna

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i Sverige. Vård och omsorg är även högriskmiljöer för spridning av antibiotikaresistenta bakterier på grund av det höga antibiotikatrycket.

Den viktigaste arbetsuppgiften inom vårdhygien är att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. God vårdhygien är också ett viktigt verktyg för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

Vi arbetar för att begränsa uppkomst av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg genom att:

  • kartlägga förekomsten av VRI och antibiotikaresistenta bakterier
  • analysera och återrapportera utvecklingen
  • stödja implementering av kunskap i det förebyggande arbetet
  • verka för att det finns ett genomgripande och strukturerat arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg
  • verka för att smittspridning inom vård och omsorg uppfattas som oacceptabel.

God hygienisk standard

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) har vårdgivarna och huvudmännen ansvaret för att vården håller en god kvalitet med en god hygienisk standard. För att alla vårdtagare ska kunna erbjudas en vård med god hygienisk standard förutsätts att huvudmännen har tillgång till vårdhygienisk kompetens, att lokaler och utrustning är ändamålsenliga samt att det finns en god planering och organisation.

Som stöd i huvudmännens arbete för en god vårdhygienisk standard finns landets vårdhygienenheter med hygiensjuksköterskor och hygienläkare, samt stödfunktioner såsom mikrobiologiska laboratorier och medicintekniker.

Basala hygienrutiner och klädregler

En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner är en god följsamhet till basala hygienrutiner.

Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler mäts sedan 2010 på initiativ av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Senaste version av SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (Socialstyrelsen.se)

Andra källor till information om vårdhygien

Publikationer