Vårdrelaterade infektioner och spridningen av antibiotikaresistens är globala problem som är nära sammanlänkade. Globaliseringen medför att alla länder måste samarbeta för att motverka denna spridning.

Som en del av det globala arbetet mot antibiotikaresistens genomför Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) punktprevalensmätningar (PPM) vart femte år (på eng. point prevalence survey, PPS). Mätningen görs på akutsjukhus i länder inom EU/EEA och har ägt rum vid två tillfällen hittills: 2011–2012 och 2016–2017.

Nästa mätning sker april–maj 2023 och koordineras av oss på Folkhälsomyndigheten i dialog med SKR, Strama (nätverket för samverkan mot antibiotikaresistens) och nationell samverkansgrupp patientsäkerhet (NSG patientsäkerhet).

Punktprevalensmätning – en grund för förbättringsarbeten

En punktprevalensmätning är en mätning som görs vid en bestämd tidpunkt. Syftet med punktprevalensmätningen är att:

 • mäta förekomsten av vårdrelaterade infektioner
 • mäta antibiotikaanvändningen
 • undersöka riskfaktorer, behandlingsindikationer och mikrobiologiska data kopplade till vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförskrivning
 • undersöka organisatoriska och strukturella förutsättningar för vårdhygieniskt arbete och Stramaarbete.

Genom punktprevalensmätningarna får sjukvården tillgång till lokala och nationella data som sedan kan stå till grund för att driva och följa upp utvecklings- och förbättringsarbeten.

ECDC PPM kan ge svar på olika frågor. Exempelvis:

 • Hur ser prevalensen av vårdrelaterad pneumoni (lunginflammation) ut på ert sjukhus?
 • Hur vanligt är det med postoperativa sårinfektioner på ert sjukhus?
 • Överensstämmer antibiotikaordinationerna på ert sjukhus med de allmänna rekommendationerna för behandling och profylax inför kirurgi?

Varför ska just ert sjukhus delta i mätningen?

 • Punktprevalensmätningen ger en omfattande bild av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförskrivningen på sjukhuset. Mätningen fångar information som inte finns i befintliga mätinstrument (exempelvis Infektionsverktyget och SKR:s PPM VRI).
 • Medverkande sjukhus får ta del av sina egna resultat genom sjukhusspecifika rapporter och presentationer som vi på Folkhälsomyndigheten tar fram efter mätningen.
 • Resultatet från ert sjukhus kan ni sedan jämföra med nationella och europeiska resultat och använda som grund för vidare diskussion.
 • Vi på Folkhälsomyndigheten planerar även att följa upp mättillfället med ett nationellt möte för medverkande sjukhus. Målsättningen är att identifiera gemensamma nationella utvecklings- och förbättringsområden.

Denna mätning är därför ett viktigt verktyg i arbetet för att förebygga antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner i slutenvård på både lokal och nationell nivå.

SKR:s PPM VRI kommer att ställas in under 2023. Regioner som deltar i den årliga PPM VRI uppmuntras istället att delta i ECDC PPM.

Internationellt ledarskap

Sverige är ett föregångsland när det gäller den låga antibiotikaanvändningen och förekomsten av antibiotikaresistens. Sedan många år har Sverige haft ett stort internationellt engagemang inom området. I och med Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd under 2023 kommer frågorna om antibiotikaresistens, vårdhygien och patientsäkerhet att lyftas högt upp på den europeiska agendan. Ett samarbete mellan länderna är en förutsättning för att bekämpa spridningen av antibiotikaresistens globalt. Därför är ert sjukhus och Sveriges deltagande viktigt i den europeiska punktprevalensmätningen.

Målgrupp och intresseanmälan

Alla akutsjukhus är välkomna att delta i mätningen som sker under april-maj 2023. En intresseanmälan kan göras redan nu, länk till intresseanmälan finns längre ned.

Våra kommande informationsmöten i november vänder sig även till representanter från regionala och lokala Strama- och vårdhygiengrupper, samt övriga intresseorganisationer. Anmälan till informationsmötet görs via vårt anmälningsformulär.

Intresseanmälan till deltagande i mätning samt informationsmöten

Kommande informationsmöten och utbildningar, 2022–2023

Informationsmöte om ECDC PPM

Vi arrangerar digitala informationsmöten om den kommande europeiska mätningen på följande datum:

 • Tisdag 15 november kl. 14.30-15.30
 • Tisdag 22 november kl. 10.30-11.30

Anmälan till våra digitala informationsmöten sker via anmälningsformuläret: Intresseanmälan till deltagande i mätning samt informationsmöten

Har du inte möjlighet att delta i något av våra informationsmöten men önskar ta del av informationen kan du kontakta oss på sjukhusinfektioner@fohm.se.

Utbildningstillfällen om ECDC PPM

Vi kommer även att arrangera ett antal utbildningstillfällen under våren 2023, då vi bland annat går igenom det protokoll och de formulär som ska användas vid mätningen.

Ytterligare information

I vår FAQ hittar du svar på vanliga frågor om ECDC PPM. Du är också välkommen att kontakta oss om du inte hittar svar på dina frågor.

Frågor och svar (FAQ) om ECDC PPM 2023

På vår sida Tidigare svenska punktprevalensmätningar hittar du information om tidigare punktprevalensmätningar på sjukhus i Sverige. Där ger vi även exempel på hur resultaten har använts för att stödja lokala och nationella utvecklings- och förbättringsarbeten inom antibiotikaresistens och vårdhygien.

Tidigare svenska punktprevalensmätningar

Läs mer

Mer information och resultat från ECDC tidigare PPM (ecdc.europa.eu)