Säkerställer intressentperspektivet

Erfarenheter visar att en nära dialog mellan nationella och lokala aktörer leder till ett effektivare och mer framgångsrikt arbete i arbetet med vårdrelaterade infektioner.

Samverkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla intressentperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete. När det gäller frågor rörande att förebygga vårdrelaterade infektioner bidrar gruppen med att:

  • identifiera kunskapsluckor, problem och frågeställningar som berör vårdrelaterade infektioner och vårdhygien
  • bedöma det nationella behovet av specifika utredningar och åtgärder inom det vårdhygieniska området
  • ge råd och stödja dialogen med lokalt verksamhetsansvariga i implementering av kunskap inom området samt genomförande av vårdhygieniska projekt som har direkt eller indirekt koppling till kommuner och regioner.

Följande aktörer medverkar i gruppen

  • Svensk Förening för Vårdhygien: två representanter
  • Svenska hygienläkarföreningen: en representant
  • Nationell arbetsgrupp Vårdhygien: en representant
  • Sveriges Kommuner och Regioner: en representant
  • I gruppen ingår vidare en representant från vardera Socialstyrelsen, Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering MAS-MAR, Infektionsläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen samt Arbetsmiljöverket.
  • Folkhälsomyndigheten representeras av enheterna för antibiotika och vårdhygien, zoonoser och antibiotikaresistens samt laborativ bakterieövervakning.

Möten

Gruppen sammanträder minst två gånger per år.

Minnesanteckningar: