Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor

Lyssna

Gruppen består av representanter från externa aktörer som tillsammans med Folkhälsomyndigheten verkar för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Säkerställer intressentperspektivet

Erfarenheter visar att en nära dialog mellan nationella och lokala aktörer leder till ett effektivare och mer framgångsrikt arbete i arbetet med vårdrelaterade infektioner.

Samerkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla intressentperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete. När det gäller frågor rörande att förebygga vårdrelaterade infektioner bidrar gruppen med att:

 • identifiera kunskapsluckor, problem och frågeställningar som berör vårdrelaterade infektioner och vårdhygien
 • bedöma det nationella behovet av specifika utredningar och åtgärder inom det vårdhygieniska området
 • ge råd och stödja dialogen med lokalt verksamhetsansvariga i implementering av kunskap inom området samt genomförande av vårdhygieniska projekt som har direkt eller indirekt koppling till kommuner och regioner.

Följande aktörer medverkar i gruppen

 • Arbetsmiljöverket
 • Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
 • Nationell arbetsgrupp för Vårdhygien
 • Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering MAS-MAR
 • Smittskyddsläkarföreningen
 • Socialstyrelsen
 • Svenska hygienläkarföreningen
 • Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH)
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Folkhälsomyndigheten representeras av enheterna; Antibiotika och vårdhygien, Zoonoser och antibiotikaresistens samt Laborativ bakterieövervakning

Möten

Gruppen sammanträder minst två gånger per år.

Minnesanteckningar: