Säkerställer intressentperspektivet

Erfarenheter visar att en nära dialog mellan nationella och lokala aktörer leder till ett effektivare och mer framgångsrikt arbete i arbetet med vårdrelaterade infektioner.

Samverkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla intressentperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete. När det gäller frågor rörande att förebygga vårdrelaterade infektioner bidrar gruppen med att:

  • identifiera kunskapsluckor, problem och frågeställningar som berör vårdrelaterade infektioner och vårdhygien
  • bedöma det nationella behovet av specifika utredningar och åtgärder inom det vårdhygieniska området
  • ge råd och stödja dialogen med lokalt verksamhetsansvariga i implementering av kunskap inom området samt genomförande av vårdhygieniska projekt som har direkt eller indirekt koppling till kommuner, landsting och regioner.

Gruppens sammansättning

Följande aktörer medverkar i gruppen:

  • Svensk Förening för Vårdhygien: två representanter; en från hygiensjuksköterskesektionen och en från tandvårdssektionen
  • Svenska hygienläkarföreningen: en representant
  • Nationell arbetsgrupp Vårdhygien: en representant
  • Nationella Strama: en representant
  • Sveriges Kommuner och landsting: två representanter; en från avdelningen för vård och omsorg och en från nätverket för patientsäkerhet
  • I gruppen ingår vidare en representant från vardera Socialstyrelsen, Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering MAS-MAR, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Infektionsläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen samt Arbetsmiljöverket.
  • Folkhälsomyndigheten representeras av enheterna för antibiotika och vårdhygien, övervakning och samordning samt laborativ bakterieövervakning.

Möten

Gruppen sammanträder minst två gånger per år.

Nästa möte: maj 2021.

Minnesanteckningar:

Möte 22 april 2021

Möte 23 nov 2020 (PDF, 622 kB)

Möte 23 april 2020 (PDF, 208 kB)

Möte 7 november 2019 (PDF, 133 kB)

Möte 19 mars 2019 (PDF, 133 kB)

Möte 18 oktober 2018 (PDF, 675 kB)