Europeisk punktprevalensmätning (ECDC PPM) på sjukhus

Lyssna

Som en del av det globala arbetet mot antibiotikaresistens genomför Europeiska smittskyddsmyndigheten punktprevalensmätningar vart femte år på akutsjukhus i EU/EEA länder. Under april-maj 2023 genomfördes mätningar vid sjukhus från samtliga regioner i Sverige.

Vårdrelaterade infektioner och spridningen av antibiotikaresistens är globala problem som är nära sammanlänkade. Globaliseringen medför att alla länder måste samarbeta för att motverka denna spridning.

Som en del av det globala arbetet mot antibiotikaresistens genomför Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) punktprevalensmätningar (PPM) vart femte år (på eng. point prevalence survey, PPS). Mätningen görs på akutsjukhus i länder inom EU/EEA och har ägt rum vid två tillfällen hittills: 2011–2012 och 2016–2017.

Samtliga 21 regioner i Sverige deltog i mätningen som genomfördes under april-maj 2023 och koordineras av oss på Folkhälsomyndigheten i dialog med Strama, Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet (NSG patientsäkerhet), Vårdhygien och SKR.

En grund för förbättringsarbeten

Mätningen är verktyg i arbetet för att förebygga antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner i slutenvård på både lokal och nationell nivå. Genom punktprevalensmätningarna får beslutsfattare och sjukvården tillgång till lokala och nationella data som sedan kan stå till grund för att driva och följa upp utvecklings- och förbättringsarbeten.

Folkhälsomyndigheten tar fram rapporter från mätningen som delas med respektive sjukhus. En nationell rapport med övergripande resultat kommer att publiceras i slutet av 2023.

Internationellt ledarskap

Sverige är ett föregångsland när det gäller den låga antibiotikaanvändningen och förekomsten av antibiotikaresistens. Sedan många år har Sverige haft ett stort internationellt engagemang inom området. I och med Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd under 2023 har frågorna om antibiotikaresistens, vårdhygien och patientsäkerhet hög prioritet på den europeiska agendan. Ett samarbete mellan länderna är en förutsättning för att bekämpa spridningen av antibiotikaresistens globalt. Därför är deltagandet från Sveriges samtliga regioner särskilt betydelsefullt.

Ytterligare information

På vår sida Tidigare svenska punktprevalensmätningar finns exempel på hur resultaten har använts för att stödja lokala förbättringsarbeten inom antibiotikaresistens och vårdhygien.

Tidigare svenska punktprevalensmätningar

Läs mer

Mer information och resultat från ECDC tidigare PPM (ecdc.europa.eu)