Europeisk punktprevalensmätning (ECDC PPM) på sjukhus

Lyssna

En av tio patienter på svenska sjukhus har minst en vårdrelaterad infektion och mer än var tredje patient har en pågående antibiotikabehandling.

Den nationella rapporten om vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaanvändning på sjukhus visar att arbetet med att förebygga infektionerna behöver intensifieras och följsamheten till rekommendationer för antibiotikabehandling behöver öka ytterligare.

Mätningarna genomfördes under april-maj 2023 vid sjukhus från samtliga 21 regioner i Sverige. Folkhälsomyndigheten koordinerade arbetet i dialog med Strama, Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet (NSG patientsäkerhet), Vårdhygien och SKR.

Rapport och faktablad finns längre ned på sidan.

Vårdrelaterade infektioner och spridningen av antibiotikaresistens är globala problem som är nära sammanlänkade. Som en del av det globala arbetet mot antibiotikaresistens initierar Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) punktprevalensmätningar (PPM) vart femte år på akutsjukhus i länder inom EU/EEA.

En grund för förbättringsarbeten

Mätningen är verktyg i arbetet för att förebygga antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner i slutenvård på både lokal och nationell nivå. Genom punktprevalensmätningarna får beslutsfattare och sjukvården tillgång till lokala och nationella data som sedan kan stå till grund för utvecklings- och förbättringsarbeten.

Internationellt ledarskap

Sverige är ett föregångsland när det gäller den låga antibiotikaanvändningen och förekomsten av antibiotikaresistens. Sedan många år har Sverige haft ett stort internationellt engagemang inom området. Under Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd 2023 hade frågorna om antibiotikaresistens, vårdhygien och patientsäkerhet hög prioritet på den europeiska agendan. Ett samarbete mellan länderna är en förutsättning för att bekämpa spridningen av antibiotikaresistens globalt. Därför är deltagandet från Sveriges samtliga regioner särskilt betydelsefullt.

Ytterligare information

På vår sida Tidigare svenska punktprevalensmätningar finns exempel på hur resultaten har använts för att stödja lokala förbättringsarbeten inom antibiotikaresistens och vårdhygien.

Tidigare svenska punktprevalensmätningar

Läs mer

Mer information och resultat från ECDC tidigare PPM (ecdc.europa.eu)

Publikationer