Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och arbetet med att förhindra VRI och minska spridning och uppkomst av resistenta bakterier anses, såväl nationellt som internationellt, som en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna.

En vårdrelaterad infektion (VRI) är enligt Socialstyrelsens definition en "Infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning."

Återkommande mätningar visar att ca 9 % av patienterna i sluten vården har en VRI. Detta orsakar lidande för patienterna, förlängda vårdtider och ökade kostnader. VRI är ett problem inom såväl hälso- och sjukvård som kommunal vård och omsorg. För att färre patienter ska drabbas av en vårdrelaterade infektioner är arbetet med en förbättrad vårdhygien en viktig och avgörande faktor. Till stöd för detta har Folkhälsomyndigheten medverkat till att råd för att förebygga vissa infektioner tagits fram.

Ett verktyg i form av ett IT-stöd för att ytterligare underlätta mätning och återrapportering av VRI, riskfaktorer och antibiotikaanvändning har breddinförts inom slutenvården i de flesta landsting.

Basala hygienrutiner och klädregler

En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner är en god följsamhet till basala hygienrutiner. 1 januari 2016 uppdaterades Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien till att omfatta all vård och omsorg. Här är de viktigaste åtgärder som tas upp i förskriften:

  • Arbetskläderna ska vara kortärmade och ska bytas dagligen och vid behov.
  • Vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ska engångsskyddsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock användas för att skydda arbetsdräkten.
  • Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material.
  • Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment.
  • Tvål och vatten ska enbart användas vid synlig eller kännbar smuts samt vid vård av patient/vårdtagare med magsjuka.
  • Skyddshandskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Handskarna ska tas av direkt efter och bytas mellan olika arbetsmoment.

Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler mäts också nationellt sedan 2010 av Sveriges Kommuner och Regioner.

Läs mer

Rena händer räddar liv

Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch A4 (affischen finns på flera språk)

Att förebygga vårdrelaterade infektioner - Ett kunskapsunderlag

Inera: Vårdhandboken

SKR: Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Infektionsverktyget

Stockholms läns landsting, Vårdgivarguiden: E-utbildning i Basala hygienrutiner