Uppdaterad 23 september 2021

Möten och konferenser

Den nationella konferensen

I Sverige arrangeras det vartannat år sedan 1997 en nationell konferens om suicidprevention. Under konferenserna lyfts nya perspektiv, ny vetenskap och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Konferenserna bjuder också in till inkluderande samtal om hur vi tillsammans tar nästa steg för att skapa en mer effektiv suicidprevention i hela Sverige.

Huvudarrangör för konferensen är oftast en region och samverkan sker bland annat med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) och Folkhälsomyndigheten. NASP har på sin webbplats samlat dokumentation från tidigare konferenser. 

Publikationer vid NASP (ki.se)

Suicidpreventiva dagen

Den 10 september varje år uppmärksammas suicid genom den suicidpreventiva dagen. Den suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO). I Sverige uppmärksammar många aktörer den Suicidpreventiva dagen med olika aktiviteter såsom konferenser, seminarier och ljusmanifestationer. 

Sedan 2016 anordnar Folkhälsomyndigheten tillsammans med NASP, Mind, Suicide Zero och Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) ett seminarium om suicidprevention i samband med den suicidpreventiva dagen.

Andra nationella möten

Folkhälsomyndigheten arrangerar årligen möten med olika aktörer, utöver regelbundna träffar med de aktörer som ingår i den nationella samordningen för suicidprevention. Därutöver sker samverkan på nordisk, EU och global nivå inom området suicidprevention.

Nationella samordningen

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) arrangerar sedan covid-19-pandemins början en öppen samordning för psykisk hälsa i kristid.

Kraftsamling för psykisk hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

Läs mer

Nationell samordning suicidprevention