Uppdaterad 6 maj 2019

Fördjupad kunskap om insatser för att minska stigma

Stigma runt psykisk ohälsa och suicid behöver minskas. Vilka typer av insatser kan minska allmänhetens stigma och hur effektiva är de? Folkhälsomyndigheten har i två rapporter tagit fram fördjupad kunskap för att besvara dessa frågor.

Insatser som visat sig vara effektiva för att minska stigma kring psykisk ohälsa bygger på social kontakt med personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, kombinerat med utbildning. Att just kombinera kontaktskapande insatser med utbildningar och medvetandehöjande insatser tycks vara det mest effektiva sättet för att minska stigma relaterad till psykisk sjukdom och suicid, åtminstone på kort sikt. Det visas i en systematisk litteraturöversikt om effekterna av olika insatser för att minska stigma hos allmänheten relaterat till psykiska problem, psykisk sjukdom och självmord. Det saknas dock kunskap om vilka effekter anti-stigmainsatser har gällande personer med mindre allvarliga former av psykiska hälsoproblem.

Genom en kartläggande litteraturöversikt av grå litteratur d.v.s. rapporter och annan information som inte har publicerats vetenskapligt, beskriver vi hur olika befolkningsinriktade insatser för att minska stigma har varit utformade. Den visar också att de insatser som bygger på social kontakt med personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, kombinerat med utbildning tycks vara effektiva.

Rapporterna kan användas som kunskapsunderlag om hur insatser mot stigma kan utformas och vänder sig till aktörer på nationell, regional och lokal nivå som är intresserade av frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Läs mer 

Rapport: Interventions to reduce public stigma of mental illness and suicide – are they effective? A systematic review of reviews

Rapport: Kartläggning av insatser som syftar till att minska stigma om psykisk ohälsa. En litteraturöversikt av grå litteratur

Webbsida om att minska stigma (folkhalsomyndigheten.se) 

Forskning om utbildning för att minska psykisk ohälsa och suicid (suicidprevention.se)