Uppdaterad 10 januari 2020

Bidrag till ideella organisationer som arbetar med psykisk hälsa

Nu har Folkhälsomyndigheten fördelat statsbidrag för verksamhetsåret 2020 till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Drygt 37 miljoner kronor har beviljats till 49 organisationer som bedriver främjande eller förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention, inklusive barn och unga i migration. Bidraget tilldelas rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå och organisationer som är av riksintresse.

Medlen syftar dels till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention, dels till att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Psykisk ohälsa och suicid är stora utmaningar för samhället och innebär både mänskligt lidande och höga samhällskostnader. Folkhälsomyndigheten har därför ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga suicid i hela befolkningen . Arbetet är angeläget och kräver insatser från flera olika samhällsaktörer, däribland den ideella sektorn vars insatser på området är betydelsefulla.

Ytterligare medel kommer att utlysas i år

Folkhälsomyndigheten får för 2020 fördela ytterligare med till ideella organisationer som arbetar med att främja psykisk hälsa och förebygga suicid.

Under 2019 fördelade myndigheten totalt 30 miljoner i statsbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Summan för 2020 har utökats till 60 miljoner. Utöver de medel som redan är fördelade som verksamhetsbidrag kommer Folkhälsomyndigheten att utlysa projektmedel för 2020. Mer information kommer på vår webbplats inom de kommande veckorna.

Läs mer 

Organisationer som beviljats medel 2020