Uppdaterad 22 september 2020

Extra försiktighet viktig i medierapportering om kända personers självmord

Rapportering i media om en känd persons självmord, eller om det tillvägagångssätt som användes, kan leda till en ökning av självmord i befolkningen. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

En ansvarsfull och balanserad medierapportering om självmord är viktig, och kan bidra till att minska tabu och stigma kopplat till självmord.

Folkhälsomyndigheten har sammanfattat en systematisk litteraturöversikt av effekter av mediers rapportering om självmord. Översikten, som omfattar perioden 1947–2016, visar att risken för självmord ökade i befolkningen efter rapportering om en känd persons självmord. Om medierna dessutom rapporterade om den använda metoden för självmordet ökade självmorden i befolkningen för just den metoden.

Däremot tyder inte resultaten på att en generell medierapportering om självmord ökar risken för fler självmord i befolkningen. Ingen av studierna i översikten kommer från Sverige utan har främst studerat sambandet i Asien och Nordamerika.

Sammantaget ger litteraturöversikten stöd åt de riktlinjer för ansvarsfull medierapportering om självmord som Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram för journalister 2008. Dessa handlar bland annat om vikten av att rapportera ansvarsfullt och återhållet när det gäller detaljer, särskild när det gäller kända personer. Enligt riktlinjerna bör medier inte heller publicera detaljerade beskrivningar av den använda metoden, eller beskriva självmord som en metod för att hantera personliga problem. Medierna bör samtidigt med sin rapportering ge information om hur självmord kan förhindras och var hjälp finns att få, enligt WHO.

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Läs mer

Utblick folkhälsa: Medierapportering om en känd persons självmord kan leda till fler självmord

Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande

Kartläggning av insatser som syftar till att minska stigma om psykisk ohälsa

Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa till