Uppdaterad 2 mars 2020

Fler arbetar med att förebygga suicid

Andelen kommuner och regioner som uppger att de arbetar med att förebygga suicid har ökat mellan 2019 och 2015, enligt Folkhälsomyndighetens kartläggning.

Folkhälsomyndigheten har kartlagt kommunernas och regionernas arbete med att förebygga suicid och följt upp den kartläggning som genomfördes 2015.

Andelen kommuner som anger att de arbetar suicidförebyggande har dubblerats, från 23 procent 2015 till 50 procent 2019. En ökning har också skett bland andelen regioner som anger att de arbetar suicidförebyggande, från 71 procent till 90 procent (15 till 19 regioner).

Mellan 2015 och 2019 har även andelen kommuner som anger att de har en handlingsplan med ett uttalat mål att förebygga suicid nästan tredubblats, från 11 procent till 31 procent. Bland regionerna har motsvarande andelar fördubblats, från 33 procent till 67 procent.

Sedan 2015 har myndigheten följt det suicidförebyggande arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser. I kartläggningen från 2019 deltog 83 procent av kommunerna och samtliga regioner i undersökningen. Kartläggningarna är en del av myndighetens roll som nationell samordnande myndighet för det självmordsförebyggande arbetet.

Läs mer 

Kartläggning av det suicidpreventiv arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser

Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019 (rapport)

Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord (faktablad)