Uppdaterad 29 oktober 2020

Ny rapport om allvarliga förgiftningar bland personer 50 år eller äldre

De flesta förgiftningar som lett till sjukhusvård eller till dödsfall bland personer 50 år och äldre är avsiktliga och personer med tidigare fysisk eller psykisk sjukdom är särskilt drabbade. Det framgår av en rapport som Folkhälsomyndigheten tagit fram i samarbete med forskare från Karolinska Institutet.

För att öka kunskapen om sambanden mellan avsiktliga (suicid eller suicidförsök) och oavsiktliga förgiftningar (olycksfall) och den fysiska och psykiska hälsan i gruppen 50 år och äldre har Folkhälsomyndigheten genomfört ett projekt i samverkan med Karolinska Institutet. Forskarna har genomfört en nationell, registerbaserad studie där de har undersökt förekomsten av förgiftningar som lett till sjukhusvård eller till dödsfall, bland personer 50 år och äldre, under perioden 2005–2009.

Resultaten visar att avsiktliga förgiftningar var vanligare än oavsiktliga bland personer 50 år och äldre. Studien visar också att avsiktliga förgiftningar förekommer oftare bland frånskilda och ogifta och bland personer med endast gymnasial utbildning.

Vidare indikerar resultaten att både kvinnor och män med somatisk eller psykisk sjukdom har en förhöjd risk för allvarliga förgiftningar.

- Det framtida arbetet med att minska och förbygga avsiktliga och oavsiktliga förgiftningar bland äldre vuxna bör beakta individens fysiska och psykiska hälsotillstånd samt social faktorer, säger Lucie Laflamme, en av forskarna på Karolinska Institutet.
Rapporten bidrar med ökad kunskap och medvetenhet om sambanden mellan förgiftningar och psykisk och fysisk hälsa bland äldre vuxna.

- De bästa preventiva resultaten kan uppnås genom att kombinera förebyggande insatser som är inriktade både på individen och miljön och som förbättrar individens hälsovanor och levnadsförhållanden, säger Marjan Vaez, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer 

Allvarliga förgiftningar i gruppen 50 år och äldre. En nationell registerbaserad studie under 2005–2009