2021

 • Tema suicidprevention på Kunskapsguiden

  Publicerad

  Socialstyrelsen har publicerat ett tema om suicid och suicidprevention på webbplatsen Kunskapsguiden. Där finns nu samlad information om olika typer av risk- och skyddsfaktorer och om utlösande faktorer för suicid. Det finns också kunskap om systemat...

 • Färre självmord under första halvåret 2021

  Publicerad

  Det har funnits en oro för att fler ska ta sitt liv som en konsekvens av pandemin. Men enligt den preliminära statistiken från Socialstyrelsen sjönk antalet självmord från cirka 640 under första halvåret 2020 till cirka 540 under motsvarande period i...

 • Klipp och länkar från Suicidpreventiva konferensen 2021

  Publicerad

  På den Suicidpreventiva dagen 2021 anordnade Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SKR, Mind, Suicide Zero, SPIV och SPES den digitala konferensen Livsavgörande samverkan. Konferensens huvudfokus var betydelsen av samverkan,...

 • Världsdagen för psykisk hälsa

  Publicerad

  Den 10 oktober uppmärksammas Världsdagen för psykisk hälsa. Det är en dag som instiftades år 1992, av World Federation for Mental Health, för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar...

 • Färre självmord under 2020

  Publicerad

  Det har funnits en uttalad oro att antalet självmord skulle öka som en konsekvens av covid-19-pandemin. Men enligt Socialstyrelsen registrerades färre suicid 2020 jämfört med 2019. 

 • Ansök om verksamhetsbidrag för arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga självmord

  Publicerad

  Nu är utlysningen för 2022 års verksamhetsbidrag för ideella organisationer som arbetar med att främja psykisk hälsa och förebygga suicid öppen.

 • Digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021

  Publicerad

  Under förmiddagen den 10 september 2021 anordnar Folkhälsomyndigheten, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet och Region Stockholm (NASP) och Socialstyrelsen, i samarbete med Suicide Zero, Mind, Riksförbundet...

 • Fler larm, men ingen ökning av suicidtalen under pandemin

  Publicerad

  Det har funnits oro för att suicidtalen ska öka till följd av pandemin. Under 2020 tog SOS Alarm emot fler samtal som kodades som ”hot om suicid”. Antalet samtal var högst i juli 2020. Trots fler larm syns ingen motsvarande ökning av andelen som vård...

 • Inbjudan att lämna underlag till ny nationell strategi

  Publicerad

  Området psykisk hälsa och suicidprevention ska få en långsiktig nationell strategi med prioriteringar, målformuleringar och en uppföljningsplan. Nu välkomnas organisationer och föreningar att inkomma med underlag till den kommande strategin. 

 • Sex projekt beviljas medel för suicidpreventivt arbete

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har under våren 2021 haft en utlysning av projektbidrag inom suicidprevention med fokus på hbtqi-personer. Totalt beviljas sex projekt som drivs av ideella organisationer medel för år 2021.

 • Lägesrapport om psykisk hälsa och suicidprevention 2020

  Publicerad

  För femte året i rad publicerar nu Folkhälsomyndigheten en samlad rapport om utvecklingen inom psykisk hälsa och suicidprevention och arbetet inom området på nationell nivå.

 • Samhällsinriktat suicidprevention med fokus på räddningstjänsten

  Publicerad

  Inom samhällsinriktad suicidprevention har räddningstjänsten en avgörande roll. I Jönköping har räddningstjänsten ett brett uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid. Detta beskrivs i en rapport som Folk...

 • Sök projektmedel för arbete med att förebygga självmord bland hbtqi-personer

  Publicerad

  Ideella organisationer som arbetar med att förebygga självmord kan nu ansöka om projektmedel. Folkhälsomyndigheten fördelar fyra miljoner kronor till projekt där insatserna är specifikt riktade till hbtqi-personer.

 • Bidrag till ideella organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention

  Publicerad

  Nu har Folkhälsomyndigheten fördelat statsbidrag för verksamhetsåret 2021 till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.