Uppdaterad 25 februari 2021

Lägesrapport om psykisk hälsa och suicidprevention 2020

För femte året i rad publicerar nu Folkhälsomyndigheten en samlad rapport om utvecklingen inom psykisk hälsa och suicidprevention och arbetet inom området på nationell nivå.

Arbetet med att främja psykiskt välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa och suicid är fortsatt prioriterat inom folkhälsopolitiken, både i Sverige och internationellt. Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag inom psykisk hälsa och suicidprevention och inom ramen för detta har vi nu, för femte året i rad, publicerat en årlig sammanfattande rapport om utvecklingen och arbetet inom området under det gångna året. Rapportens syfte är att övergripande beskriva nuläget inom området och lyfta viktiga aspekter av utvecklingen. Fokus ligger på det arbete som Folkhälsomyndigheten, men också andra aktörer, har bedrivit under 2020 för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Ur innehållet i lägesrapporten:

  • Vi presenterar den senaste statistiken om utvecklingen på området vad gäller psykisk hälsa och suicid utifrån olika datakällor såsom den nationella folkhälsoenkäten, Socialstyrelsens patient- och dödsorsaksregister samt Socialstyrelsens läkemedelsregister.
  • Folkhälsomyndigheten har tillsammans med flera myndigheter tagit fram en gemensam definition av begrepp inom området psykisk hälsa och hur och när dessa bör användas. Genom en gemensam definition av begreppen kan vår kommunikation bli tydligare och risken för missförstånd minskas.
  • Nationell samordning av myndigheter och organisationer inom området psykisk hälsa och suicidprevention har under året skett genom olika samverkansgrupper och pandemin har lett till en mer intensiv dialog i flera av grupperna. Några av myndigheterna och de andra aktörerna beskriver sitt arbete under 2020.
  • Folkhälsomyndigheten har under året fördelat medel till den ideella sektorn för att de ska kunna utveckla sina verksamheter. Extra medel har också delats ut till organisationer som upplevt ett ökat tryck på sin ordinarie verksamhet på grund av pandemin.   
  • Arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention under ett år som präglats av en pandemi, där bland annat SKR:s kraftsamling och Region Västmanlands arbete under året beskrivs. 

Läs mer

Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020